Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering/Dynamisk terräng - slutrapport.

Omvärldsmodellering/Dynamisk terräng - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderman Ulf, Ahlberg Simon, Persson Åsa, Tolt Gustav
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2170--SE)
Nyckelord omvärldsmodellering, syntetiska naturliga omgivningar, laserradar, 3D-modeller, dynamisk terräng, synthetic natural environment modelling, laser radar, 3D-models, dynamic terrain
Sammanfattning Föreliggande rapport sammanfattar verksamheten under perioden 2004-2006 för FoT-projektet Basblock - omvärldsmodellering samt perioden 2005-2006 för FoT-projektet Dynamisk terräng. Projekten har behandlat metod- och teknikutveckling avseende framställning av högupplösta omvärldsmodeller respektive hantering av förändringar i omvärldsmodeller orsakade av t ex simulerad verkan, spårbildning osv. Huvudsakliga verksamheter har varit: o Ny- och vidareutveckling av metoder och tekniker för framtagning av detaljerade underlag för omvärldsmodellering samt deltagande i internationella utvärderingar. o Studier och prov av integrationsmetoder avseende tillämpningsspecifika omvärldsmodeller. o Framtagning detaljerad demostratormodell för urban miljö mha utvecklade metoder. o Kompetensuppbyggnad och omvärldsorientering avseende metoder och tekniker för dynamisk terräng. Utveckling av koncept och konceptdemonstrator. o Kunskapsöverföring och stöd till andra projekt inom FOI och till studier och projekt inom FM och FMV.
Abstract This report summarizes the work during 2004-2006 for the R&T project Synthetic natural environment modelling and during 2005-2006 for the R&T project Dynamic Terrain. The projects have dealt with development of methods and techniques for the construction of high resolution environment models and treatment of changes in environment models caused by e.g. simulated effects, tracks etc respectively. Main activities have been: o New and further development of methods and techniques for production of detailed basic data for synthetic natural environment modelling and participation in international evaluations. o Studies and tests of integration methods for application specific environment models. o Construction of a detailed demonstration model of an urban environment using the developed methods. o Competence development and contemporary studies concerning methods and techniques for dynamic terrain. Development of concept and a concept demonstrator. o Knowledge transfer and support to other projects within FOI and to studies and projects within FM and FMV

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182