Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Terränganalys för instatsplanering i en integrerad 2D- och 3D-karta.

Terränganalys för instatsplanering i en integrerad 2D- och 3D-karta. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kylesten Birgitta, Hasewinkel Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2175--SE)
Nyckelord MOUT, beslutsfattande, fragmentarisk geoinformation, kartinformation, ledning, taktisk chef, terränganalys, 2D, 3D, decision making command and control, geographical information, terrain analysis
Sammanfattning Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva det forsök som genomfördes under hösten 2006 inom ramen för projektet "TEkniskt BEslutsstöd" (TEBE). Syftet med försöket var att fortsätta de studier som påbörjades under 2005 avseende vilken typ av kartinformation som är kritisk för att kunna genomföra internationella insatser i en urban miljö. Förutom att identifiera vilken typ av kartinformation som är kritisk, har studien även arbetat med frågor avseende upplösningen i kartinformationen, hur fragmentarisk geodata från olika datakällor integreras till ett dataset för visualisering i 2D och 3D, samt vilken typ av terränganalyser som kan göras på den här typen av geodata. Utgångspunkten för studien baseras, som tidigare, på arbeten om dynamiskt beslutsfattande, kartinformation för taktisk ledning, samt omfattande intervjuer med officerare med gedigen erfarenhet från kritiska situationer i en internationell miljö. Nytt för innevarande studie är att teorier för Planering Under Tidspress, PUT, även använts. Försöket har genomförts som ett antal workshops, där en egenutvecklad forskningsplattform använts för att belysa olika aspekter av de ovan nämnda problemställningarna. Resultatet baseras på de diskussioner som genomförts under workshopen och analyser av de ljudinspelningar som gjorts.
Abstract This report describes a study performed in the autumn of 2006 within the project "Technical Decision Support" (TEBE). The purpose of the study was to continue studies initiated during 2005 regarding which type of geographical information that is critical for international missions in urban environments. Besides identifying which geographical information that is critical, the study has also addressed issues regarding resolution of map information, how fragmentary geographical data from different sources could be integrated to one dataset for visualisation in 2D and 3D, and which kind of terrain analysis that can be performed on this type of data. The study is based upon, like previous year, earlier work about dynamic decision making, geographical information for tactical command and control, extensive interviews performed with Swedish officers with solid experience from critical situations in international environments. New for this study is the use of theories regarding Planning Under Time pressure, PUT. The study has been performed during a number of workshops, by means of a research platform used to highlight different aspects of the research areas mentioned above. The results are based upon discussions during the workshops and analysis of recordings from the different workshops.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182