Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av mottrycksväst i JAS 39 Gripens G-skyddssystem.

Behov av mottrycksväst i JAS 39 Gripens G-skyddssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grönkvist Mikael, Bergsten Eddie, Eiken Ola
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 17
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2177--SE)
Nyckelord andingsarbete, anti-G-dräkt, G-belastning, lungbristning, transpulmonellt tryck, övertrycksandning, anti-G-suit, G-load, lung rupture, transpulmonary pressure, work of breathing
Sammanfattning Bakgrund. För att höja artärblodtrycket under hög G-belastning används i JAS 39 Gripen ett G-skyddssystem bestående av en heltäckande anti-G-dräkt i kombination med övertrycksandning. Övertrycksandning används tillsammans med ett aktivt mottryck på bröstkorgen i form av en bröstblåsa inbyggd i armfixeringsjackan. Ett mottryck förväntas ha tre effekter: (i) minskat utandningsarbete, (ii) minskad risk för bristning av lungvävnad och (iii) ökad G-tolerans. Tidigare studier har inte kunnat påvisa någon effekt på G-toleransen. Syftet med denna studie var att undersöka potentiell effekt på andningsarbetet samt risken för lungbristning vid trycksättning av bröstblåsan under hög G-belastning. Metod. 8 försökspersoner deltog i studien. Försöket genomfördes med övertrycksandning vid 1.0 G och vid 5.6, 7.0 och 8.0 G under 20 s vardera. Två körningar gjordes på varje G-nivå, med respektive utan trycksättning av bröstblåsan. Registrering gjordes av tryckdifferens mellan in- och utsidan av lungan i övre delen av bröstkorgen (transpulmonellt tryck), andningsarbete och effektåtgång vid andning. Resultat. Det transpulmonella trycket var marginellt högre vid 1.0 G utan trycksättning av bröstblåsan, men ingen effekt av bröstblåsetrycket observerades vid ökad G-belastning. Trycket i bröstblåsan påverkade vare sig det totala in- och utandningsarbetet över lungan eller den totala effektåtgången vid in- respektive utandning. Slutsats. Trycksättning av bröstblåsan tycks påverka varken G-toleransen, andningsarbetet eller risken för lungbristning vid övertrycksandning under höga G-belastningar. Bröstblåsan kan med hänseende till detta avlägsnas ur 39 Gripens G-skyddssystem.
Abstract Background. Positive pressure breathing (PPB) is used in JAS 39 Gripen as part of the anti-G ensemble (AGE-39). PPB is used in combination with a chest-counter pressure (CCP), which consists of an inflatable bladder covering the frontal aspects of the thorax. CCP is expected to lower the expiratory work of breathing, reduce the risk for lung rupture, and increase G-tolerance. In a previous study we did not find any effect of CCP on G-tolerance. The aim of this study was to investigate the effects of the CCP on work of breathing and risk for lung rupture. Methods. Eight male test subjects were exposed to 20 sec of PPB at 1.0 G and seven subjects at 5.6, 7.0, and 8.0 G. Each G-level was accomplished twice, with and without pressurization of the chest bladder. Measurements and calculations were done of the transpulmonary pressure and the work and power of moving the lungs. Results. The transpulmonary pressure was marginally larger without than with CCP at 1.0 G, while CCP did not affect transpulmonary pressure at increased G-load. Nor did the CCP affect work or power of breathing at any G load. Summary. Inflation of the chest bladder does not seem to have any effects on G-tolerance, work of breathing or risk for lung rupture during PPB at high G-loads, and can from these aspects be removed from the AGE-39.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182