Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekt av åksjukemedicin på rörelsesjukbetingad benägenhet till nedkylning.

Effekt av åksjukemedicin på rörelsesjukbetingad benägenhet till nedkylning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Nobel Gerard, Kölegård Roger, Tribukait Arne, Mekjavic Igor
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 12
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2178--SE)
Nyckelord Fartygsolycka, hypotermi, sjösjuka, rörelsesjukemediciner, anti-motion sickness medication, hypothermia, maritime accident, sea sickness
Sammanfattning Rörelsesjuka (RS) ökar benägenheten till nedkylning (hypotermi). Syftet med föreliggande studie var att undersöka om den RS-betingade hypotermibenägenheten kan påverkas med endera av de två vanligt förekommande anti-RS-medikamenterna histaminreceptorblockeraren dimenhydrinat (Amosyt®) och muskarinreceptorblockeraren scopolamin (Scopoderm®). Effekt av drogerna undersöktes på 7 försökspersoner som vid 5 experimenttillfällen, genomgick immersion i 15 gradigt vatten (max 1.5 timmar) efter det att olika kombinationer av de båda aktiva substanserna och placebopreparat givits medelst ett dubbelblindförfarande; vid 4 av tillfällena föregicks immersionen av en RS-provokation. Resultaten visar att RS påskyndade nedkylningshastigheten av kroppens kärna (? rektaltemperatur) samt att denna RS-betingade hypotermibenägenhet kunde förebyggas av Amosyt® men ej av Scopoderm®, vilket skulle kunna tala för att RS-betingad hypotermibenägenhet förmedlas via histaminerga snarare än kolinerga neuron. De båda preparaten var lika effektiva vad gäller att lindra illamående, vilket kan tala för att det inte föreligger något kausalsamband mellan illamående och hypotermibenägenhet under RS.
Abstract Previous studies have shown that motion sickness (MS) potentiates the cooling rate of the body core. The aim of the present study was to investigate whether it is possible to influence this MS induced predisposition to hypothermia by administering two commonly used anti-MS drugs, namely the histaminereceptor blocker dimenydrinate (Amosyt®) and the muscarine-receptor blocker scopolamine (Scopoderm®). The effects of the drugs were investigated in 7 subjects in 5 experimental conditions during which each subject was immersed in 15 °C water (max 1.5 h) after administration of certain combinations of the two drugs and their respective placebo substances; in 4 of the conditions, the immersion was preceded by MS provocation. The results showed that MS potentiated the core cooling rate (? rectal temperature) and that this MS-induced predisposition to hypothermia was prevented by Amosyt® but not by Scopoderm®, which might suggest that the MS-induced predisposition to hypothermia is mediated via histaminergic rather than cholinergic neurons. The two active substances were similarly efficacious in ameliorating nausea suggesting that, during MS, no causal relationship exists between nausea and the predisposition to hypothermia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182