Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten - med internationella insatser som fokus.

Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten - med internationella insatser som fokus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Löfstedt Robert, Rode Karlis
Ort: Stockholm
Sidor: 109
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2181--SE)
Nyckelord Erfarenhetshantering, Knowledge Management, Lessons Learned, kunskapsöverföring, best practice, kunskapsdatabas, kompetensprofilering, instiutionellt minne, Heimdall, LLIMS, kodifiering, personifiering, Knowledge Management, Lessons Learned, knowledge transfer, best practice, knowledge database, competence profiling, institutional memory, Heimdall, LLIMS, codification, personification
Sammanfattning Rapporten baseras på ett examensarbete skrivet av två studenter på Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet syftar till att föreslå förbättringar avseende erfarenhetshanteringen inom internationella insatser. Arbetet har bedrivits på ett abduktivt sätt med stor växelverkan mellan teori och empiri. Slutsatserna bygger på ett stort antal samtal, riktade intervjuer, rapporter samt en omfattande litteraturstudie. Rapporten ger en kort bakgrund till Försvarsmaktens arbete med erfarenhetshantering, definierar och förklarar de begrepp som figurerar inom framförallt ämnesområdena lärande och Knowledge Management, drar paralleller till angränsande relevanta ämnesområden och kopplar teorier med varandra. Den presenterar även tidigare arbete inom erfarenhetshantering, beskriver den Lessons Learned-process som föreslagits av FOI samt presenterar konkreta förslag till vidare arbete. Författarna har använt sig av ett egenutvecklat ramverk för analys som utgår från att effektivt kunskapsarbete bygger på ett samspel mellan fyra hörnpelare, Organisation, IT, Kommunikation samt Kultur & Miljö. Den i rapporten beskrivna "ideala" LL-processen ser författarna på en övergripande nivå som ändamålsenlig och logisk men den måste få stöd i alla fyra hörnpelare. Författarna uppfattar Kultur & Miljö samt Organisation som de områden som minst stödjer erfarenhetshantering och ser därför störst potential för förbättringar inom dessa.
Abstract The paper is based on a master thesis in Industrial Management and Engineering written by two students of the Royal Institute of Technology. The master thesis aims at suggesting improvements in Knowledge Management in the international missions of the Swedish Armed Forces. The study has been conducted in an adductive manner with continuous leaps between theory and empirics. The conclusions are based on a large number of conversations, interviews, reports as well as studies of relevant literature. The paper includes a brief background of previous efforts and their results, definitions and explanations of the terminology used, comparisons to relevant research, theories put in new context, description of the Lessons Learned-process as suggested by FOI and suggestions to further improvements. The analysis makes use of a self developed framework assuming that effective work with knowledge requires contribution of four cornerstones; Organization, IT, Communication and Culture & Environment. The "ideal" Lesson Learned-process described in this paper is seen by the authors as logical and adequate on an overriding level but has to be supported by the earlier mentioned cornerstones. The authors see Culture & Environment and Organization as the areas that least support KM and therefore have the greatest potential for improvement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182