Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Belastning på rörelseapparaten, en probleminventering.

Belastning på rörelseapparaten, en probleminventering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Harms-Ringdahl Karin, Larsson Helena, Thuresson Marcus, Äng Björn
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2187--SE)
Sammanfattning Belastningsrelaterade muskulo-skelettala problem är vanligt förekommande vid militärt utövande, särskilt i befattningar med extrema påfrestningar. Innefattande rapport som är en probleminventering omfattar I) studier av knäbesvär hos värnpliktig personal i jägartjänst, och II) Nackbesvär inom helikopter flottiljer. Del I) Alla värnpliktiga soldater från ett jägarförband undersöktes vid inryckning med ett testbatteri för nedre extremiteterna, där belastningsutlösta knäbesvär jämfördes med ett intervjuformulär avseende förmåga att diskriminera för avgångar. Testet identifierade 74/268 med knäbesvär och formuläret 22/268. Totalt 37 jägarsoldater avbröt utbildningen. Testbatteriet kan identifiera knäbesvär i högre grad än ett frågeformulär och visar prediktiv förmåga beträffande avgångar bland jägarsoldater. Del II). Tremånaders prevalens bland 136 konsekutivt tillfrågade helikopterpiloter i aktiv flygtjänst, som gjorde sina ordinarie hälsokontroller på FMC var 57 %, inkluderande de 32 % med frekventa besvär. Tremånaders prevalens för skulder-, bröstryggs-, och ländryggsbesvär var 35 %, 16 % och 46 %. Tidigare nackbesvär och besvär i skulderregionen var oberoende riskfaktorer för nackbesvär. Användning av NVG tenderade också att vara en riskfaktor, medan generell styrketräning tenderade vara en preventiv faktor. Konklusion: Relevanta screening program bör användas för att åstadkomma relevant preventivt och strategiskt arbete mot fortsatt besvärsutveckling och avgång hos militär personal med tunga befattningar.
Abstract Load-elicited musculoskeletal problems are usual among military personal, such as ranger soldiers and Air Force pilots. The present problem inventory comprises two parts. I) Knee related pain among ranger conscripts; 2) Neck pain among helicopter pilots. Part I) All conscripts in a ranger unit were investigated at the start of their service using four loading knee tests in order to detect knee problems. Knee problems were also asked for in a questionnaire and the outcome was compared. At start the tests identified 74/268 where knee pain was provoked, while the questionnaires identified 22/268. In total 37 rangers were discharged from service due to some reason. The knee tests were shown to have a higher predictive value for this among these ranger conscripts than the questionnaires. Part II) Three months neck pain prevalence among 136 consecutive helicopter pilots in active service, who went through their regular health check ups in FMC, was 57% including the 32% with frequent neck pain. Three months prevalence for shoulder-, thoracic-, and lumbar pain was 35%, 16% and 46%. Earlier neck and shoulder pain were independent risk factors for neck problems. The use of NVG also tended to be a risk factor, while general muscular strengthening exercises tended to be preventive. Conclusions. Relevant screening programs can be used in the preventive and strategic work aiming to avoid load elicited musculoskeletal pain related problems and discharges.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182