Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningsresultat för projekt Doftbild år 2006.

Forskningsresultat för projekt Doftbild år 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karlsson Rose-Marie, Holmgren Erik, Brantlind Mona, Ek Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2190--SE)
Nyckelord Explosivämnen, analys, doftbild, explosives, analysis, odour
Sammanfattning Under året har provtagnings-, extraktions- och analysmetoder för RDX, HMX, pentyl och tetryl förbättrats. Dessa substanser kan samlas in på filter och därefter analyseras. Metoden har även visat sig fungera för andra explosivämnen, som även kan finnas i ångfas. Denna metod måste dock verifieras före användning i större omfattning. Provtagning med SPE-faser och därpå följande termisk desorption har undersökts. Nackdelen är långa analystider. En alternativ metod för vattenprovtagning har utvecklats. Den använder likadana filter som ovan nämnts vid luftprovtagning. En stor fördel är att provhanteringen underlättas. Detta är ett stort framsteg, vilket innebär både praktiska och ekonomiska fördelar. Vid avveckling av skjutfält har kompositprovtagning visat stor potential. Med förbättrade extraktionsmetoder bör även för projektet Doftbild intressanta ämnen kunna detekteras i jord. Den metod som tidigare utvecklats för extraktion av TNT från jord (MAE) har utvärderats även för aktuella explosivämnen med varierande resultat. Inledande försök med Soxhletextraktion har utförts som ett komplement till MAE. Hittills erhållna resultat är lovande, men metoden måste optimeras. Med den under året införskaffade GC-MS-utrustningen finns stora förhoppningar att förbättra i rapporten beskrivna GC-metoder. Inledande försök har gett mycket lovande resultat. Arbetet fortsätter och dessa resultat kommer att redovisas i nästa års rapport. Ett seminarium gavs den 21 november för att presentera årets resultat för våra kunder. Vissa av dessa resultat visades även på NDRF-konferensen i Trondheim den 23-25 augusti.
Abstract Sampling, extraction and analysis methods for RDX, HMX, PETN and tetryl have been evaluated and improved. These substances can be collected on a filter and analysed. The method has proven successful even for other explosives. However, the method must be thoroughly evaluated prior to further use on the field. Sampling with SPE phases and thermal desorption were investigated. The disadvantage of this method is the long analysis times required. An alternative method for sampling from water was developed. It uses the same filters as in the sampling form air, vide supra. Its advantage is the facile handling of the samples. This is favourable, both practically and economically. Composite sampling has shown great potential in the closing of shooting ranges. Improved analysis methods will allow the detection of interesting compounds for the current project in soil samples. The method that was previously developed for the extraction of TNT from soil (MAE) was evaluated for other explosives with varying results. Preliminary experiments with Soxhlet extraction are so far very promising, but the method must be optimised. A GC-MS equipment, which recently became available in our lab, will allow the improvement of current GC methods. The results are so far very promising. The work continues and its results will be reported next year. A seminar was given to present this year´s results to our costumers on the 21st of November. Some of these results were also presented at the NDRF conference in Trondheim on the 23-25 August.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182