Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ground vehicle modelling using RadThermIR - progress report 2006.

Ground vehicle modelling using RadThermIR - progress report 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Andreas
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2200--SE)
Nyckelord RadThermIR, infraröd, modellering och simulering, CFD++, fordonsmodellering, motor, drivlina, interna värmekällor, RadThermIR, infrared, modelling and simulation, CFD++, vehicle modelling, engine, drivetrain, internal heatsources
Sammanfattning Rapporten beskriver vad som genomförts inom fordonsmodellering under 2006 inom projektet "Optisk signaturanalys". IR signaturberäkningsprogram utvecklas kontinuerligt. Mer fenomen kan simuleras fysikaliskt korrekt. Trovärdiga målsignaturer är viktiga för värdering av konceptplattformar - d v s utveckla för lågsignatur på konstruktionsstadiet. Målsignaturer kan också stödja operatörsträning och användas för utveckling av målsignaturalgoritmer, uppdragsplanering och omvärldskännedom (vid användande av TAWS mjukvaran kopplad till RadThermIR) Huvudfokus för rapporten är: o Ny metodik för dynamisk motor och drivline modellering har utvecklats, testats och implementerats. o Nya kopplade RadThermIR och CFD++ beräkningar har demonstrerats och presenterats på ITBM&S konferensen. o En inledande validering av motor och drivlinemodellering mot fältförsök har genmomförts. Den nyutvecklade CFD++ och RadThermIR kopplingen visade att konvektiva bidrag från värmekällor kan vara svåra att modellera utan tillgång till volymflödesdata. Motor och drivlinemodelleringen inklusive valideringen kommer att rapporteras i en separat tekniskt rapport, en del resultat presenteras här. Olika ansatser för validering kommer att diskuteras. Program som kan kopplas till RadThermIR, såsom CFD++, TAWS, Cameo-Sim och EWSim kommer att nämnas.
Abstract The report describes what has been accomplished on vehicle modelling during 2006 in project "Optical Signature Analysis". IR target signature prediction software continuously keeps developing. More phenomena can be physically correctly simulated. Credible target signatures are important for assessment of platform concept development - i.e. develop with low observable signatures from construction. Target signatures can also support operator training and be used for target algorithm development, mission planning and situation awareness (when coupled to TAWS software for example). The main focus for the report is: o New features on dynamic engine and drivetrain modelling have been developed, tested and implemented. o New coupled RadThermIR and CFD++ computations have been demonstrated and presented during ITBM&S conference. o A first step towards validating the engine and drivetrain modelling versus field trials has been performed. The new developed CFD++ and RadThermIR coupling demonstrated that convective heat sources can be really hard to model without volume flow data. The engine and drivetrain modelling including validation will be reported in a separate technical report, some results will be presented here. Different validation approaches will be discussed. Software that can be coupled to RadThermIR, such as CFD++, TAWS, Cameo-Sim and EWSim will also be mentioned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182