Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspects of uncertainty with applications to sensor networks in urban environment.

Aspects of uncertainty with applications to sensor networks in urban environment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2216--SE)
Nyckelord osäkerhet, information, modell, sensornät, datafusion, urban miljö, uncertainty, information, model, sensor network, data fusion, urban environment
Sammanfattning All tolkning av omvärlden baseras på modeller som antingen verifieras eller förkastas av ny, möjligen osäker, information. Denna studie tar upp kritiska aspekter om osäkerhet med speciell betoning på sensornät i urban miljö. Viktigare ämnen handlar om att hitta, bemästra och leverera osäker information inom ett dynamiskt föränderligt sensornät med många olika slags sensorer fördelade över geografiskt stora områden med svåra eller instabila kommunikationsvägar. Multisensor datafusion handlar om metoder att kombinera denna mångfald information till en mer hanterbar mängd, bl.a. visat genom spårföljning av fordon i ett akustiskt sensornät. I den ytterst komplexa miljö som frodas i en urban omgivning blir informationsinhämtning lätt en utmaning, något som ventileras i slutkapitlet.
Abstract All interpretation of the surrounding world is based on models, verified or dismissed by new, possibly uncertain, information. This study highlights critical aspects of uncertainty with special emphasis on sensor networks in urban environment. Main topics deal with how to find, master and deliver uncertain information in dynamically changing sensor nets involving many different sensor types distributed over large geographic areas with difficult or unstable ways of communication. Multisensor data fusion offers methods to combine this wealth of information into a more manageable content, exemplified by tracking vehicles in an acoustic sensor net. Hosting a particularly complex milieu, urban environment provides great challenges to information retrieval, dealt with in the final chapter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182