Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk simulering med hjälp av RPS-beräkningar för radiovågors utbredning i urban miljö.

Dynamisk simulering med hjälp av RPS-beräkningar för radiovågors utbredning i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karina Fors
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-09-24
Rapportnummer: (FOI-R--2226--SE)
Nyckelord dynamisk simulering, radiokanalen, tidsvariant, vågutbredning, stadsmiljö
Keywords dynamic simulation, radio channel, impulse response, radio wave propagation
Sammanfattning Militära insatser i urban miljö kommer troligen att öka alltmer. Detta kräver soldater till fots eftersom dessa lättare kan förflytta sig via och mellan byggnader. Varje deltagande soldat kommer att behöva egen radioutrustning. Då stadsmiljö är ett relativt outforskat område vad gäller militär radiokommunikation är det viktigt att öka förståelsen för radiovågors utbredning i stadsmiljö. Härtill har institutionen för Informationsöverföring på FOI köpt in programmet Radiowave Propagation Simulator (RPS). RPS används I det här examensarbetet för att genomföra en beräkning för ett statiskt scenario, och till beräkningen infoga påverkan från sändares och mottagares mobilitet. Detta utförs genom att rumsligt extrapolera kanalens impulssvar till att gälla i andra positioner än de ursprungligen var beräknade för. Kanalens impulssvar blir då modifierat så att impulssvarets utbredningsvägar får nya fördröjningstider och dess komplexa signal får ny fas. Metoden, som har tagits fram i det här arbetet, för den rumsliga extrapoleringen har implementerats och utvärderats för ett litet scenario. Det extrapolerade resultatet har sedan jämförts med beräknade resultat från RPS. Analysen visade att metoden ger ett tillförlitligt resultat. Ett annat syfte med examensarbetet har varit att visa hur forskningsresultat (från radiokanalen) kan användas effektivare för att ge högre kvalité på forskningsresultat, bade på länk- och på nätnivå.
Abstract Military operations in urban terrain will probably increase in the future. This demands soldiers by foot, since it is easier to move through and among buildings by foot. Soldiers will also have to carry their own radio equipments. Because the urban terrain is relatively unexplored, at least for military radio applications, it is important that the urban terrain is subject for further research. For this purpose, the Department of Communication System at FOI has acquired the Radiowave Propagation Simulator (RPS) software. RPS is used in this thesis work to generate a static scenario simulation, and then to incorporate the influence from the mobility of the transmitters and receivers to the result from the static scenario. This is done through spatial extrapolation of the channel impulse response to other positions. The channel impulse response is thereby modified, so that some of the paths in the complex impulse response will get new delays and new phases. The method, developed in this thesis work, for the spatial extrapolation has been implemented and evaluated in a small scenario. The results from the extrapolation method have also been compared with results calculated with RPS. The evaluation showed that the method gives consistent results. Another purpose with the thesis work have been to point out how results from radio channel research can be used more effectively to get research results with higher quality, both on link and net level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182