Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2006 för FoT-området Sensorer över ytan och Signaturanpassningsteknik.

Årsrapport 2006 för FoT-området Sensorer över ytan och Signaturanpassningsteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-02-26
Rapportnummer: (FOI-R--2236--SE)
Nyckelord Sensorer, spaning, optronik, radar, ladar, sensornära signalbehandling, datafusion, signaturanalys, signaturmaterial
Keywords Sensors, surveillance, optronic, sensors, radar, ladar, signal processing, data fusion, signature analysis, signature materials
Sammanfattning I rapporten sammanfattas översiktligt FOI:s forskning under 2006 inom forskningsområdet Sensorer och signaturanpassning. Området omfattar sensorsystem (optik, radar, multifunktionssensorer, samverkande sensorer), signalbehandling, minspaning samt signaturanpassningsteknik. Forskningen genomförs i hög grad i internationell samverkan. Fokus inom sensorforskningen ligger för närvarande på markläge och samverkan mellan olika sensorer för att uppnå bästa prestanda. Successivt ökas också insatserna mot urban miljö. Verksamheten inom signaturanpassning har en tyngdpunkt i signaturmodellering (mål i nya miljöer) men omfattar även materialforskning och metodik för att avväga skyddet. I rapporten redovisas forskningens omfattning och inriktning inom området. Även nationell och internationell utveckling redovisas kortfattat. Genomförd forskning och resultaten därav beskrivs projektvis.
Abstract This report summarizes FOI´s research during 2006 on Sensors and Low Observables Technology. The research comprise sensor systems (optronics, radars, multifunctional sensors, combined sensors), signal processing, mine reconnaissance, and low observables technology. The research is to a large extent performed in international col-aboration. Main efforts in sensor research are on ground situation reconnaissance and combinations of sensors to achieve best performance. Gradually research efforts are increased on urban terrain. The programme on low observables technology has main point in modelling. It also includes research on materials and methods for the optimization of protection measures. The extent and the aim off the research are shortly described. Also, the national and the international R&D in the area are stated. The research activities are described to contents and results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182