Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2006 för FoT-området Miljöfrågor (FM).

Årsrapport 2006 för FoT-området Miljöfrågor (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Ahlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-03-20
Rapportnummer: (FOI-R--2239--SE)
Nyckelord Miljö, miljösäkerhet, toxikologi, provtagning, lysimeter, klimatkammare, livscykelaspekter, livscykelkostnader
Keywords Environment, environmental security, toxicology, sampling, lysimeter, climate, climate chamber, life cycle aspects, life cycle cost
Sammanfattning Rapporten sammanfattar uppnådda resultat under 2006 för forskningsområde Miljöfrågor (FM). En förstudie har genomförts avseende miljösäkerhet som ett nytt forskningsområde. I det från svensk sida initierade miljösamarbetet mellan LOI länderna genomfördes i maj en försvarsmiljökonferens i Erding i Tyskland. Under året har samverkansmöten hållits med nordiska länderna (Norge och Finland), Frankrike samt Holland och Kanada. Frågeställningarna har rört explosivämnesföroreningar, miljöanpassad ammunition och buller. Under det andra året av det treåriga projektet Provtagningsstrategier för miljöriskbedömning har undersökningsmetodiken kring ROTAS (Rapid on-site toxicity audit system) etablerats. Klimatkammaren anpassats till undersökningar av transport av föroreningar i jordpelare i en sk. lysimeter. Under året påbörjades undersökning av korrosion, urlakning och spridning av ammunitionsbly i mark. Under 2006 erhölls en ettårig förstärkning avseende strategier för hälsoriskbedömning. Arbetet har inriktats mot de särskilda begränsningar som råder i kris- och katastrofområden och fokuserats mot luftburna föroreningar. Inom projektet Livscykelaspekter på ny ammunition i miljöperspektiv studeras försvarets processer avseende demilfrågor. Projektet syftar till att se över hur forskningen skall komma till bättre nytta för försvarsmakten samt hur försvarsmaktens processer kan förändras för att minska miljöpåverkan och kostnader. Det treåriga projektet Hantering av miljöns livscykelaspekter i anskaffningsprocessen avslutades 2006. En databas med material som finns i ammunition har utvecklats. Vidare har studier på hur Livscykelkostnader (LCC) används och hur miljödata tas om hand i LCC genomförts. Projektet har dokumenterats i en referenshandbok samt i form av ett manus till en doktorsavhandling.
Abstract This report summarises the results of the research program Environmental studies during 2006. A pilot study has been performed concerning environmental security as a new research area. The Swedish initiative, LOI R&T Environmental Group, organised a conference on defence environmental issues in Erding, Germany. International cooperative meetings have been held with Norway, Finland, France, the Netherlands and Canada. Questions discussed have been environmental impact from energetic materials, environmentally friendly ammunition and noise. Within the project for developing sampling strategies for environmental risk assessments a technique named ROTAS (Rapid onsite toxicity audit system) has been established. The climate chamber has been adapted to investigations of contamination transport in soil in a lysimeter. Investigations concerning corrosion, leaching and dispersion of ammunition lead in soil has begun. During 2006 additional resources were temporarily allocated to the project for health risk assessment. Those investigations have dealt with the special constrictions valid in conflict and catastrophic areas and have been directed towards air pollution. In the project Environmental life cycle aspects of ammunition the processes for demilitarization are studied. In the project a survey will be performed regarding how research results more effectively could be used and how processes could be changed to reduce environmental impact and cost. The project on the use of life cycle assessment methods in the procurement of military material has been finished after three years. A data base for materials in ammunition has been developed. Studies have been performed on how Life Cycle Cost (LCC) is used and how environmental data are taken care of in LCC analysis. The project has been documented in a reference manual and in the manuscript of a doctoral thesis

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182