Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI miljöredovisning 2006.

FOI miljöredovisning 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Ahlberg, Hans Jubrink, Jan Sjöström, Rolf Tryman, Jan Johansson, Ingvar Nedgård, Ronny Thurén
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-03-02
Rapportnummer: (FOI-R--2245--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords Environmental management systems, environmental impact assessment, environmental reserach
Sammanfattning Under 2006 har en omorganisation genomförts vid myndigheten. Omorganisationen har inneburit dels en ny avdelning Försvars- och säkerhetssystem, bildad genom en integrering av avdelningen Systemteknik i avdelningen Vapen och Skydd, och dels en nedläggning av Strategi- och marknadsavdelningen. Under år 2006 har FOI genomfört 17 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15 mkr. Vid FOI bedrivs också civil miljöforskning. Denna omfattade 2006 totalt 5,5 mkr. Av 13 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 8 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 862 timmar år 2004 och1 917 timmar år 2005 till 2 356 timmar 2006. En intern miljörevision har genomförts av FOI Avdelning för Forskningsstöd (FS). FOI har påbörjat sanering, omfattande bl a bortforsling av skrot mm, vid myndighetens anläggningar i Grindsjön. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2006 till 2 080 tkr. Av denna summa var 446 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och1 049 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna. Myndighetens kostnader för arbete i samband med sanering i Grindsjön uppgick under året till 585 tkr.
Abstract During 2006 FOI has been reorganized. The two divisions Weapons and Protection and Systems Technology now form a new division Defence and Security Systems Technology and the Strategy and Markets division has been closed down. During 2006 FOI has carried through 17 environmental research projects for the defence sector with a total income of SEK 15 M. The total income from environmental research carried out for the civil sector was SEK 5,5 M. Of the environmental goals at FOI are 13 listed as connected to important environmental aspects. Eight of these 13 goals have been totally fulfilled or more than half. The use of video meetings has increased from 862 hours 2004 and 1 917 hours 2005 to 2 356 hours 2006. An internal audit of the environmental management systems at the Research Support division has been performed. The total cost for environmental work at FOI during 2006 was SEK 2 080 M. Of this sum SEK 585 M was the cost connected to remediation work at FOI´s premises in Grindsjön.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182