Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Outsourcing av militärt underhåll - Risker och framgångsfaktorer.

Outsourcing av militärt underhåll - Risker och framgångsfaktorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johan Pelo, Göran Lilja, Maria Hedvall
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--2247--SE)
Nyckelord Utkontraktering, militärt underhåll, logistik, ops
Keywords outsourcing, military maintenance, logistics, ppp
Sammanfattning Underhåll och logistik är verksamheter som är tätt integrerade med så gott som alla delar av FM och materielprocessen. Integrationen medför att outsourcing av aktiviteter som förefaller marginella, men är av betydelse för kärnverksamheter, kan leda till dominoeffekter och skapa problem för kärnverksamheten samt möjligheter till kontroll och uppföljning. När ekonomiska och tidsmässiga ramar fastställs vid beslut om outsourcing, kan det samlade risktagandet bli större än förväntat. Risktagandet kan därför behöva ses som en frihetsgrad kopplad till ekonomiska och tidsmässiga krav. Utgående från den fredstida verksamheten så har outsourcing störst förutsättning att bli lönsam i områden som är: 1) Avgränsningsbara, möjliga att kravställa, mäta och följa upp. 2) Interimistiska, tillfälliga lösningar som avses ersättas efter en begränsad tidsperiod. 3) Ger leverantören möjlighet att utnyttja resurser mer effektivt, exempelvis genom att ha flera kunder. Riskspridning och beläggningsutjämning för strategiskt viktig tillverkningsindustri genom logistikbeställningar komplicerar också frågeställningarna i en analys av problemet. Ett problem är att volymen av underhållsarbeten likafullt kan bli för liten, särskilt som FM måste behålla en del för det främre underhållet och i viss mån även utbildning. Uppdelning av underhåll på olika parter leder till att det är svårt att bedöma enskilda fall var för sig.
Abstract Maintenance and logistic activities are closely integrated with almost all parts of the Armed forces and material processes. As a result of this integration, outsourcing of activities that may seem marginal, but is of vital importance for core activities, may lead to domino effects and cause problems for the core activities as well as the possibilities to control them and follow them up. When outsourcing decisions establish frames in terms of time and money, the gathered risks may be larger than expected. Risks therefore may be seen as a degree of freedom, coupled to requirements concerning economy and time. Assuming peacetime activities, outsourcing has the greatest potential for being profitable within areas that are: 1) Delimitable, possible to specify requirements for, measure and follow up. 2) Interrimistic, temporary solutions, intended to be replaced after a finite period of time. 3) Gives the supplier possibilities to use resources more efficiently, e.g. by having more customers. Division of risks for industry considered strategically important by logistic orders, is an ingredient that complicates further analysis of the questions at issue. One problem is that maintenance volumes might be too small, as some parts need to be kept by the Armed forces for first line and to some extent education. This implies that cases may be hard to assess separated from each other.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182