Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of internal heat sources for infrared signature prediction of ground vehicles.

Implementation of internal heat sources for infrared signature prediction of ground vehicles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christer Halling
Ort: Linköping
Sidor: 82
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-04-27
Rapportnummer: (FOI-R--2253--SE)
Nyckelord RadThermIR, infraröd, fordonsmodellering, modellering och simulering, motor, drivlina, interna värmekällor
Keywords RadThermIR, infrared, modelling and simulation, vehicle modelling, engine, drive train, internal heat sources
Sammanfattning Rapporten beskriver ett första försök att dynamiskt simulera inre värmekällor för prediktering av markfordons infraröda signatur. De två fordon som undersökts är Pbv401 och T72. Simuleringarna är gjorda i RadThermIRTutanimport av CFD data. Resultatet har validerats mot mätdata från tidigare fältförsök. Geometrin och meshen för fordonen har importerats från ANSYS ICEM CFD och är delvis baserade på laserscanningar av fordonen. Den inre geometrin är till stor del gjord i RadThermIRT. Huvudfokus för rapporten är:  Skriva en generell kod för distribuering av inre genererad värme samt luftens massflöde.  Bygga upp modell i RadThermIRT med kopplingar mellan delar med geometri och delar utan (fluider).  Simulera uppvärmnings- och avsvalningsförloppet. De huvudsakliga dragen i signaturen, d.v.s. grillen för kylluft och avgasutblås, representeras väl i simuleringarna både under uppvärmning och avsvalning. Även valideringen mot uppmätta temperaturer stämmer bra överens, framförallt under avsvalningsfasen då de mätta temperaturerna från fältförsöket var mer representativa som motorblockets medeltemperatur. Koden kan användas vid modellering och simulering av fordon under olika driftstillstånd, för duellstudier och signaturbibliotek. För plymberäkning och dess konvektiva effekter krävs en CFD beräkning vilket med fördel skulle kunna kombineras med den här beskrivna koden för inre värmekällor.
Abstract The report describes the first attempt to dynamically simulate the effects of internal heat sources for signature prediction of ground vehicles. The two vehicles examined are the MT-LB and the T72. The simulations are made in RadThermIRT without any results imported from CFD calculations. The results are validated versus earlier field trial measurements. The geometry and mesh of the vehicles have been imported from ANSYS ICEM CFD and were partly based on laser scannings of the vehicles. Most of the internal geometry was done in RadThermIRT. The main focus of the report is:  To develop a general code for internal heat distribution and air mass flow rates.  Do setup and connection of geometrical and non geometrical (fluid) parts in RadThermIRT.  Simulation of the heating and cooling phase for the two vehicles. The main characteristics, i.e. the air intake grill and the exhaust outlet, are well simulated compared to the validation data both for the heating and cooling phase. The validation versus thermocouple loggings also showed a good agreement, especially for the cooling phase where the measured engine block temperature from the field trial was more representative. The code can be used for modelling and simulation of vehicles during different modes of operation, for EW simulations and building signature libraries. To calculate the plume and its convective effects a CFD computation is necessary and which with advantage could be used together with the here described code for internal heat sources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182