Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

LKS demonstrator som plattform för att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. - Användartest LKS demonstrator version 2.

LKS demonstrator som plattform för att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. - Användartest LKS demonstrator version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Hammervik, Jenny Lindoff, Martin Castor, Peter Berggren, Birgitta Kylesten
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-05-14
Rapportnummer: (FOI-R--2254--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, demonstrator, telekrig, nätverksoperationer, informationsoperationer, människa system interaktion, värdering, MSI, LKS
Keywords command and control warfare, electronicwarfare, computer network operations, informationoperations, human factors, man system interaction, evaluation
Sammanfattning FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Totalt har tre användartest/experiment genomförts, två på version 1 av demonstratorn och ett på version2. Föreliggande rapport beskriver det första användartestet som har genomförts på version 2 av LKS-demonstratorn. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment, den här rapporten fokuserar dock på resultat som är kopplade till att mäta effekten av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Fyra experimentdeltagare delades in i två lag (staber) vilka spelade mot varandra i ett internationellt scenario. Det ena laget representerade en internationell insatsstyrka medan det andra laget spelade en irreguljär lokal styrka i insatsområdet. De två styrkorna hade tillgång till olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW) och nätverksoperationer (CNO).Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas och ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga men experimentet gav bra input till demonstratorns fortsatta utveckling. Framför allt lyftes aspekter kring scenarioutformning, experimentgenomförande och mätning av ledningsförmåga utifrån de nio förutsättningarna för ledning.
Abstract FOI develops a demonstrator of the Command & Control Warfare Simulator (LedningsKrigsSimulator, LKS) on a FMV awarded cotract. The purpose is to visualise effects of command and control warfare (C2W) on command and control ability. Three user tests/experiments have been performed using the demonstrator, two on version 1and one on version 2 of the demonstrator. The current report describes the first user test on version 2 of the demonstrator. The experiment method used was similar to previous experiments. The report focuses on results that measure effects of C2W on C2 ability. Four participants were divided into two teams, playing opposite forces in an international scenario. One of the teams represented an international deployment force and the other team a local irregular force. The two teams had a number of electronic warfare and computer network operations actions at their disposal in solving their respective tactical tasks. Data collection was performed using behavioural science methods with the purpose of testing if and how C2 ability can be measured as well as extracting functionality needs for future versions of the demonstrator. The experiment gave useful input, especially on scenario development, experiment execution and measurement of command and control ability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182