Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Survey of search-and-secure algorithms for surveillance UGVs.

Survey of search-and-secure algorithms for surveillance UGVs. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Lindhé
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-15
Rapportnummer: (FOI-R--2267--SE)
Nyckelord autonomi, samverkan, övervakning, banplanering, uppgiftstilldelning, spaning, hinderundvikande, UGV
Keywords autonomy, cooperative, surveillance, path planning, task assignment, search, coverage, obstacle avoidance, UGV
Sammanfattning Denna litteraturstudie berör fyra olika frågeställningar, som alla är relevanta för att söka av och säkra ett område med hjälp av obemannade markfarkoster, UGV:er. Den första frågeställningen gäller hur man ska koordinera sökarna för att garantera täckning, samtidigt som en inkräktare inte ska kunna ta sig in i redan avsökta sektorer. Den andra gäller flock- och formationsstyrning, d.v.s. hur man styr enskilda agenter så att gruppen som helhet konvergerar mot önskade relativa positioner och kan förflyttas som en enhet. Det är användbart för att förflytta en grupp UGV:er till och från ett sökområde. Den tredje frågeställningen är hur man kan koordinera agenter så att de bibehåller kontakten med varandra medan de utför en uppgift. Det är nödvändigt för att dra nytta av fördelarna med att ha flera robotar. Slutligen studerar vi också hur agenternas rörelse kan anpassas så att en siktlinje mellan dem bibehålls, vilket är användbart för detektion. Slutsatsen är att det finns fullständiga algoritmer för att söka av ytor som saknar hinder, men mer realistiska miljöer är mindre studerade. För flock- och formationsstyrning finns många användbara algoritmer och det kanske viktigaste valet för en konstruktör står mellan sådana som kommunicerar lokalt och centraliserade metoder. För att bibehålla kommunikation mellan agenter använder de mest robusta metoderna dedicerade reläagenter och/eller avbrottståliga protokoll. För att behålla en siktlinje använder de pålitligaste metoderna hårda geometriska bivillkor för att avgöra vilka punkter som är tillåtna att gå till.
Abstract This survey investigates four different areas, all of which are relevant in the context of searching and securing an area using UGVs. The first area is that of coordinating the searchers, so that a region of interest is completely searched and an intruder cannot sneak into sectors that are already covered. The second is flocking and formation control, i.e., how to design control laws for each agent so that the group as a whole converges to some desired relative positions and can be moved as a unit. This is useful for transporting a group of UGVs to and from the search region. The third area is how to coordinate agents performing a task, so that they maintain inter-agent communication. This is a requirement for fully benefitting from using multiple robots. Finally, we also study how to move agents such that they maintain a line of sight between them, which is useful for detection. The conclusion is that there are complete algorithms for searching an area that has no obstacles, but more realistic environments are less studied. For flocking and formation control there are many useful algorithms and perhaps the most important design choice is to select between those using local communication and those that are centralized. For maintaining inter-agent communications, the most robust methods employ dedicated relaying agents and/or protocols that are disruption-tolerant. For maintaining a line of sight, the most reliable methods use hard geometric constraints for what points are feasible to go to.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182