Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lika varmt som i Tyskland eller Nordafrika?

Lika varmt som i Tyskland eller Nordafrika? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oskar Parmhed, Annika Carlsson-Kanyama
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-08
Rapportnummer: (FOI-R--2279--SE)
Nyckelord klimatscenarier, klimatförändring, Climatools, FN:s klimatpanel
Keywords climate scenarios, climate change, Climatools, IPCC
Sammanfattning Den framtida klimatförändringen kan bli större eller mindre beroende på hur utsläppen utvecklas framöver. FN:s klimatpanel har år 2007 sammanställt de viktigaste slutsatserna angående hur stor förändringen kan bli. Vid slutet av detta sekel räknar man idag med att jordens medeltemperatur kan ha ökat med upp till 6 grader. I Sverige kan uppvärmningen bli ännu större med åtföljande förändringar i nederbörd., vegetationsperiod och snötäcke. Forskningsprogrammet Climatools syftar till att upprätthålla eller förbättra kapaciteten inom sektorer och regioner i Sverige att tillhandahålla de tjänster som samhället kommer att behöva. Målet är att i första hand att ge en uppsättning verktyg till samhällsplanerare på olika nivåer och i olika sektorer och regioner och de utvecklas i olika scenariebaserade fallstudier. Gemensamt för de scenarier som tas fram inom Climatools är antaganden om det framtida klimatet i Sverige. Inom Climatools behandlas effekterna i tre regioner, Umeå, Mälardalen och Skåne. Vi har valt ut tre klimatscenarier som grund för det kommande arbetet inom programmet. Dessa tre scenarier presenteras i denna rapport, liksom bakgrunden till varför vi valt just dem och vi beskriver också kort effekterna i de tre utvalda regionerna. På detta sätt vill vi spänna upp ett utmanande utfallsrum för det framtida arbetet med att testa de olika verktygen. De tre scenarierna har fått sina namn efter hur medeltemperaturen i Umeå kan te sig i slutet av seklet. Scenarierna heter Umeå som Umeå, Umeå som Tyskland och Umeå som Nordafrika.
Abstract Future climate change may become large or smaller depending on the development of greenhouse gas emissions. During 2007 the IPCC released its fourth assessment report on the dominant causes of climate change. At the end of the century it is expected that the global mean temperature may have risen with as much as six degrees. The heating may be even greater in Sweden, with effects on precipitation, vegetation and snow cover. The Climatools research programme aims at maintaining or increasing the capacity of sectors and regions in Sweden to deliver services to the society by providing decisionsmakers with tools for decision on issues of climate change. The tools are developed in scenariobased case studies. Common to all scenarios in Climatools are assumptions on the future climate in Sweden. Within Climatools the effects on three regions are considered: Umeå, Mälardalen and Skåne. We have chosen three climate scenarios as a basis for coming work within the programme. These three scenarios are presented in the report, together with their motivation. The effects on the three regions of interest are also described. With these scenarios we want to span a challenging space of outcomes for the future work. The three scenarios are named after what the average temperature in Umeå equals in terms of today climate. They are called Umeå like Umeå, Umeå like Germany, and Umeå like North Africa.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182