Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effektiv Krisledningsorganisation - En förstudie på uppdrag av Socialstyrelsen.

Effektiv Krisledningsorganisation - En förstudie på uppdrag av Socialstyrelsen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per Larsson
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-08-31
Rapportnummer: (FOI-R--2292--SE)
Nyckelord krisberedskap, krishantering, krisledningsorganisation, vägledning, handbok, Socialstyrelsen
Keywords crisis preparedness, crisis management, emergency management, crisis management organisation, guide, handbook, The Swedish National Board of Health and Welfare, krisberedskap, krishantering, krisledningsorganisation, vägledning, handbok, Socialstyrelsen
Sammanfattning Socialstyrelsen har som ett led i myndighetens utveckling av sin krisberedskap gett FOI i uppdrag att med utgångspunkt i etablerat praktisk erfarenhet redovisa sådant som är lämpligt att beakta vid utformning av en myndighets krisledningsorganisation och hur det kan tänkas återspeglas i en "krishandbok" för Socialstyrelsen. Mot denna bakgrund presenteras i denna rapport ett förslag till ett institutionellt ramverk samt ett antal viktiga därtill kopplade funktioner, resurser och rutiner för Socialstyrelsens krisberedskap. Utifrån förslaget presenteras också en skissartad disposition och struktur för en "krishandbok". Rapporten är i första hand avsedd att fungera som en idébank och ett stöd för Socialstyrelsen i det egna arbetet med att utveckla myndighetens framtida krisberedskap. Utgångspunkten för FOI:s förslag är att Socialstyrelsens krisledningsorganisation behöver ha förmåga att hantera hela förloppet hos en kris inklusive dess efterdyningar. Sådan krisberedskap omfattar följande övergripande steg/stadier: Utbilda/öva, Upptäcka/identifiera, Hantera samt Normalisera/utvärdera/återföra. FOI föreslår att följande organ/funktioner ingåri Socialstyrelsens institutionella och funktionella ramverk för krisberedskap:Tjänsteman i beredskap (TIB), Ledningsgrupp (ordinarie), Krisledningsgrupp med stödfunktion, Krisarbetsgrupp på avdelningsnivå, Krisarbetsgrupp på enhetsnivå, Krisberedskapsnivåer samt Krisberedskaps- och analysfunktion.
Abstract As part of the Swedish National Board of Health and Welfare work to develop its crisis management capability the Swedish Defence Research Agency (FOI) was commissioned to prepare a study that summarized the state-of-the-art knowledge and proven experience on effective crisis management organisations. The study was also to include a synopsis to a "crisis management handbook" that could be used as a guide for the Swedish National Board of Health and Welfare. This report presents a proposal to an institutional framework for the crisis management structure of the Swedish National Board of Health and Welfare and includes essential functions, resources and procedures. In the final chapter an outline for a crisis management handbook is presented. The purpose of the report is solely to serve as a source of inspiration to the Swedish National Board of Health and Welfare. The basic assumption underlying the FOI proposal is that the Swedish National Board of Health and Welfare needs a capability to cope with all phases of a crisis, including a crisis´aftermath. Such crisis management preparedness includes the following steps/phases. Educate/exercise, Detect/identify, Manage and Normalize/evaluate/adapt. FOIproposes that the following entities/functions should be included in the institutional and functional framework of the crisis management structure of the Swedish National Board of Health and Welfare: Duty officer, Senior management group, Crisis management group, Department crisis working group, Unit crisis working group, Crisis alert levels and Crisis preparedness and analysis function.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182