Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie modemutveckling.

Förstudie modemutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tommy Öberg, Erland Sangfelt, Johan Carlström
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-08-24
Rapportnummer: (FOI-R--2295--SE)
Nyckelord undervatten, kommunikation, sensornätverk, kommunikationsnätverk
Keywords underwater, communication, sensor network, communication, communication network
Sammanfattning I rapporten beskrivs ett trådlöst sensormätverk för passiv såväl som aktiv akustisk övervakning under vatten. En avsedd användning är övervakning av ett begränsat havsområde, t. ex. ett sund eller inloppet till en hamn eller bas. Med andra sensorer har nätverket också en civil användning för t. ex. miljöövervakning. Nätverket har en decentraliserad arkitektur och en stor del av signalbehandlingen sker lokalt inom varje nod eller en grupp av nätverksnoder, varefter resultatet redovisas till ledningscentral eller dylikt. Autonomiteten och trådlösheten gör att systemet kan läggas ut snabbt, och om så önskas dolt. Största delen av rapporten handlar om hur ett mindre experimentnätverk med begränsad funktionalitet kan byggas upp. Varje nod skall ha en viss förmåga till detektering och lokalisering av målpassager, men klassificering får göras manuellt av operatör som får information från nätverket via en radiolänk. Redovisning av beräkningsbehovet för ett antal enkla spaningsalgoritmer visar att den datorkraft som behövs är ganska liten, långt under vad en modern PC klarar av. Kommunikationsalgoritmerna ställer större datorkrav men kan ändå implementeras. För att få låg strömförbrukning, och därmed lång batterilivslängd, måste de serietillverkade noderna förses med mer specialiserade FPGA-lösningar för implementering av de olika algoritmerna.
Abstract In the report a wireless sensor network for passive as well as active acoustic surveillance under water is described. A dedicated use is surveillance of an area at sea like the entrance to a harbour or a base. With other sensors the network also has a civilian use, e.g. for environmental surveillance. The network has a decentralised architecture and a large part of the signal processing is done locally within each node and a group of network nodes, after which the result is presented to the operations centre or similarly. Being autonomous and wireless the system is rapidly deployed, and covert if needed. The major part of the report deals with how to design of a smaller experimental network with reduced functionality. The computational demand for some simple surveillance algorithms shows that the needed computational power is low, far below what a modern PC can mange. The communication algorithms put higher computational requirements but can still be implemented. To obtain a low current concumption, thus longer battery life time, the serial produced nodes must be equipped with more specialised FFGA solutions for implementation of the different algorithms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182