Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development and validation of low-frequency reverberation models.

Development and validation of low-frequency reverberation models. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leif Abrahamsson
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-10-09
Rapportnummer: (FOI-R--2298--SE)
Nyckelord undervattensakustik, reverberationsmodell, strålgång, normal-mode
Keywords underwater acoustics, reverberation model, ray tracing, normal-mode
Sammanfattning I denna rapport beskrivs hur reverberationsmodeller har implementerats i två program (RAYLAB och MODELOSS) för ljudvågsutbredning i plant skiktade havsmiljöer. Modellerna har utvecklats med sikte på två tillämpningsområden, dels för geoakustisk inversion av reverberationsdata och dels för generering av syntetiska signaler för en sonarsimulator. I båda fallen krävs korta beräkningstider och denna aspekt har varit avgörande för valet av modeller. Reverberationsmodellerna har jämförts med beräkningsresultat från andra välkända modeller för ett antal testfall. Huvuddragen i modellberäkningarna stämmer överens med nivåskillnader inom några få dB. De jämförande testkörningarna har också resulterat i flera förslag till modellförbättringar.
Abstract This report describes how reverberation models have been implemented in two programs (RAYLAB and MODELOSS) for acoustic wave propagation in plane layered sea environments. The models are aimed at two specific applications, one for geoacoustic inversion of reverberation data and the other one for generation of synthetic signals in a sonar simulator. In both cases short run times are required, and this aspect has been decisive for the choice of models. The reverberation models have been compared with predictions of other well-known models for a number of test cases. In general results agree well with departures within a few dB. The results from comparison runs have also given suggestions for model improvements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182