Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finkaliber mot betong och naturmaterial - Sammanställning av skjutförsök.

Finkaliber mot betong och naturmaterial - Sammanställning av skjutförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ewa Lidén, Johan Magnusson, Anders Carlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-09-26
Rapportnummer: (FOI-R--2300--SE)
Nyckelord Fiinkaliber, betong, grus, kassetter, byggnadsmaterial, fältbefästning
Keywords Small arms fire, concrete, gravel, cassettes, building material
Sammanfattning Under perioden 1992-1997 utfördes på FOA (nuvarande FOI) ett antal försöksomgångar med finkalibrig ammunition mot i huvudsak olika typer av betong och naturmaterial avsedda att användas för lätta befästningar. Arbetet genomfördes i samverkan med och på uppdrag av Försvarsmaktens Högkvarter och resultaten redovisades muntligt direkt mellan parterna. Föreliggande rapport ger en sammanställning av dessa arbeten och innehåller dels grunddata i form av bilagda försöksprotokoll och dels en tolkning av försöksdata samt jämförelser mellan prestanda för de olika skyddsmaterialen mot olika finkalibriga projektiler. Försök har genomförts med ammunition i framför allt kalibrarna 7,62×39 mm, 7,62×51 mm och 12,7×99 mm, och såväl normalammunition som pansarbrytande ammunition har använts. Försöken visar bland annat att en övergång från standardbetong till höghållfast betong kraftigt minskar erforderlig tjocklek för att stoppa hotet. Naturmaterial i form av grus i någon form av kassett har, i detta underlag, i huvudsak testats mot 7,62×39 mm ammunition och det observerades att grus kan utgöra ett relativt gott skydd mot den aktuella ammunitionstypen. Då stålet i kassetterna är av pansarstål kan dock skydd erhållas utan något grus. Även byggnadsmaterial i form av tegelstenar, lättbetong och lecablock har testats, dock inte i form av uppmurade väggar.
Abstract During the period 1992-1997 several test series were performed at FOA (FOI at present) concerning small arms projectiles mainly against different types of concrete and gravel that may be used for field fortifications. The work was financed by the Swedish Military Headquarters and the results at the time were presented without any written reports. The report in question gives a compilation of the work and comprises test protocols, evaluation of the protocols and comparisons of the protection level between the different materials and theis combinations against small arms projectiles. The firing tests were mainly performed with ammunition of calibres 7.62×39 mm, 7.62×51 mm and 12.7×99 mm. In the tests, both normal and armour piercing projectiles were used. The tests show, among other things, that concrete of higher strength gives a higher protection than lower strength concrete. Gravel poured into cassettes has mainly been tested against 7.62×39 mm projectiles and it was observed that gravel can provide for a relatively high protection against this type of projectile. In a case where the cassettes consist of steel armour the protection level can be obtained without any gravel. Also, building materials such as lightweight concrete blocks and bricks were individually tested against smalla arms fire.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182