Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GRU erfarenheter från FM Ledsyst.

GRU erfarenheter från FM Ledsyst. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olof Söderqvist, Tore Isacson
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-08-20
Rapportnummer: (FOI-R--2304--SE)
Nyckelord Ledning, FMLS 2010, NBF, utvärdering, medföljande, Demo
Keywords C4I, FMLS 2010, NCW, evaluation, accompanying, experimentation
Sammanfattning Försvarsmakten utvecklar sedan flera år tillbaka ett nytt ledningssystem inom ramen för det nätverksbaserade försvaret (NBF). Den långsiktiga utvecklingen har till största delen varit samlad inom FM Ledsyst. Fokus för arbetet var hur det bör se ut 2010 (FMLS 2010). För att följa upp och utvärdera de olika Ledsystverksamheterna fick FOI (projektet GRU) ett utvärderingsuppdrag, främst avseende övergripande nivå (system-av-system-nivå). Arbetet har bedrivits som en "medföljande utvärdering". Detta innebär att verksamheten har varit utvecklingsstödjande i tidiga faser, medan uppgiften varit mera traditionellt prövande i slutfasen. Övergripande uppföljningar har gjorts varje halvår (Synteser). Betydande insatser har gjorts för att utveckla metoder för att följa upp stora, explorativa experiment (Demo). I slutfasen av arbetet har en övergripande utvärdering (SoS-värdering) av resultaten från FM Ledsyst i sin helhet genomförts. Detta arbete har genomförts i nära samspel med slutrapporteringen av hela FM Ledsyst.
Abstract Since several years the Swedish Armed Forces are developing a new, NCW inspired C4I system (FMLS 2010). The development activities were run within the framework of FM Ledsyst. The Swedish Defence Research Agency (FOI - project GRU) was assigned to supervise and evaluate the different activities, particularly on the system-of- system level. The task has been to carry on a "accompanying evaluation". In the earlier phases of FM Ledsyst the project GRU has supported the development activities, in the later phases the task has been like a more traditional evaluation. An over all project summing up has been done every sixth month (Synthesis). Considerable efforts have been made to create methods in order to evaluate large-scale experiments. GRU has also carried out a system-of-system evaluation of FM Ledsyst as part of the final report from the FM Ledsyst activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182