Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förändrat klimat och kommunal planering avseende vattenresurser. Kan dagens metoder användas?

Förändrat klimat och kommunal planering avseende vattenresurser. Kan dagens metoder användas? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-10-03
Rapportnummer: (FOI-R--2317--SE)
Nyckelord klimatförändring, vattenresurser, metoder, kommuner, osäkerheter
Keywords climate change, water resources, methods, municipalities, uncertainities
Sammanfattning Samhället måste i sin planering ta hänsyn till den klimatförändring som redan pågår och till den osäkerhet som är förknippad med olika scenarier för hur det framtida klimatet kanbli. Denna studie belyser vilka metoder som idag används, eller finns tillgängliga, när kommuner planerar för vattenresurser samt det miljömålsarbete som är relaterat till detta. Vidare har vi gjort en bedömning av om metoderna kan anses vara lämpliga för att hantera den osäkerhet som finns vad gäller klimatet i framtiden. Studien visar att olika former av kartmaterial, tumregler och modeller används som huvudsakliga metoder i det kommunala planeringsarbetet avseende vattenresurser, exemplifierat med planeringen av kommunalt vatten och avlopp. Ingen av dessa använda metoder kan anses lämplig för att hantera framtida osäkerheter, men vi kan samtidigt konstatera att det finns andra modellverktyg som kommunerna skulle kunna använda. Dock skulle tillgängligheten till mätdata, framför allt i den lokala skalan, kunna utgöra en begränsning. Vidare konstaterar vi att redan dagens planering innehåller ett visst mått av osäkerhet, oklart i vilken omfattning, vilket torde påverka möjligheterna att hantera framtida osäkerheter.
Abstract Society, in its future planning, must take account of the climate change which is already taking place and of the uncertainty associated with different scenarios for what the future climate may be. This study illustrates the methods which are in use today, or which are available, when local authorities make plans for water resources and pursue their work on related environmental objectives. We have also made an assessment of whether the methods can be regarded as suitable for dealing with the uncertainty which surrounds future climatic conditions. The study shows that various forms of mapping, rules of thumb, and models are the main methods used by local authorities in their water resource planning exemplified by their plans for local water and sewage facilities. None of the methods in use can be regarded as being suitable for dealing with future uncertainties, but at the same time we can say that there are other model tools which the local authorities should be able to use. However, the availability of measurement data, particularly on a local scale, could prove to be a limitation. We can also say that current planning already contains a certain degree of uncertainty, the extent of which is unclear, which is likely to affect the possibilities for handling future uncertainties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182