Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Practical design aspects on OFDM and MIMO systems.

Practical design aspects on OFDM and MIMO systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: G Eriksson, Hugo Tullberg, Kia Wiklundh
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2318--SE)
Nyckelord OFDM, ACM-protokoll, designregler, MIMO, elementavstånd
Keywords OFDM, ACM protocol, design rules, MIMO, element spacing
Sammanfattning Ett av huvudmålen för projektet "Telekommunikationer för strid i urban miljö" är att förslå lämpliga kommunikationstekniker för operationer i stadsmiljö. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) och Multiple-Input Multiple Output (MIMO) är två passande tekniker för detta ändamål. En aktivitet i projektet består av att föreslå tumregler i framtagandet av viktiga parametrar hos OFDM och MIMO-system. Vi undersöker förhållandet mellan antalet pilottoner och toner för informationsöverföring. Fler pilottoner ger bättre kanalestimat och bättre val av kod- och modulationsparametrar. Dock medför fler pilottoner en ökad overhead och lägre utnyttjande av tillgängligt spektrum. Vi undersöker också hur antalet tillgängliga sändningstakter i det adaptiva kod- och modulationssystemet påverkar kommunikationsprestanda och kravet på återkoppling. Det visar sig att en jämn spridning av sändningstakter över det förväntade SNR-området är att föredra. Designregler för kod- och modulationsval ges. För MIMO-system undersöks konsekvenserna av ett minskat avstånd mellan antennelementen. En vanlig designregel är att använda ett anetennelementavstånd lika med halva våglängden. För frekvenser runt 300 MHz innebär det ett antennelementavstånd på ca 0.5 m. För en fordonstillämpning är detta inga problem. Däremot för handhållna system kan ett sådant elementavstånd vara svårt att åstadkomma. Därför är det intressant att studera konsekvenserna med ett mindre elementavstånd. Försämring studeras i form av minskad kapacitet. Detta studeras för en miljö jämförbar med en förort för ett 4x4 (fyra sändarantenner och fyra mottagarantenner) och ett 2x2 MIMO-system. Det kan konstateras att försämringen ökar gradvis då avståndet minskar. Till exempel, för ett 2x2-system minskar kapaciteten till 90 % om radien 0.125 m används istället för radien 0.25 m. För resultaten antas att den ömsesidiga kopplingen mellan antennelementen kan tas om hand med annan teknik och behandlas därför inte i detta arbete.
Abstract One of the main purposes of the project "Communication systems for operations in urban environment" is to suggest suitable communication methods for urban environment. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and multiple-input multiple-output (MIMO) are two suitable techniques for such purpose. One part of this work is to study rules of thumb in the design of important parameters of OFDM and MIMO systems. To be specific, in this work the ratio between number of pilots and available frequency tones of an OFDM system is studied. The more pilots used gives better channel information and better choice of the parameter of adaptive modulation and coding can be made. However, more pilots imply more overhead and lower spectrum utilization. We also investigate how the number of available transmission rates in an Adaptive Coding and Modulation scheme impacts communication performance and feedback requirements. It is shown that an equal spacing of available rates over the expected range of SNRs is preferable. Design rules for the selection of rates are given. Furthermore, the impact of reducing the antenna element distance of a MIMO-system is studied. The general approach is to use an antenna element distance of at least the wavelength divided by two. At the frequency of 300 MHz such distances is functional for vehicles. However, for handheld equipment it can be troublesome. Hence, it is of interest to study the consequence of less element distance. The impairment is studied in terms of reduced capacity. This is studied for a suburban area in Linköping for a 4x4 (four transmit antennas and four receive antennas) and 2x2 antenna constellation. It is shown that the degradation is graceful as the distance decreases. For example, for a 2x2 system, the penalty of using the radius 0.125 is only about 10 % compared to the capacity if a radius of 0.25 m is used. For these results, it is assumed that the mutual coupling between the antenna elements is taken care of by other techniques and is therefore not treated in this work

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182