Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorsamverkan för störundertryckning.

Sensorsamverkan för störundertryckning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Lantz, Maria Andersson, Andris Laubert, Dan Strömberg, Folke Folkesson
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-10-23
Rapportnummer: (FOI-R--2330--SE)
Nyckelord sensorsamverkan, plattformssamverkan, störundertryckning, datafusion, ECCM
Keywords sensor cooperation, platform cooperation, data fusion, ECCM, jamming suppression
Sammanfattning Rapporten beskriver ett koncept för störundertryckning som innebär användning av signalspaning, plattforms/sensorsamverkan och datafusion för undertryckning av störning mot radar. Målsättningen är att i tillräcklig tid kunna avgöra vilka av ett antal objekt som är de riktiga och vilka som är introducerade av störning mot radar, dvs. att i viss mening kunna klassificera objekten. I första hand är jaktflygtillämpningar i fokus, men huvuddelen av konceptet kan användas lika väl för andra tillämpningar. Konceptet presenteras i två scenarier för nätverksbaserad störundertryckning i en internationell insats. Syftet med scenarierna är att beskriva hur konceptet kan användas ur en taktisk synvinkel. De i konceptet ingående huvudkomponenterna, dvs. störare, signalspaningssensor, radar och datafusionsmodul beskrivs. Kompletterande metoder för positionering, TDOA och FDOA, analyseras för att dess bidrag till konceptet ska kunna bedömas. Rapporten beskriver också grundläggande frågor som måste besvaras för att kunna avgöra om konceptet kan realiseras eller inte.
Abstract The report describes a concept for jamming suppression that uses electronic support measures, platform/sensor co-operation and data fusion for suppression of jamming against radars. The goal is to be able to determine, in sufficient time, which of a number of objects that are the real objects and which objects that are introduced by jamming, .e. to classify the objects. Fighter aircraft is in focus, but the main parts of the concept can be used equally well in other applications. The concept is introduced in two scenarios for network-based jamming suppression in an international mission for the Swedish Armed Forces. The purpose of the scenarios is to describe how the concept can be used from a tactical perspective. The main components, i.e. jammer, ESM, radar and data fusion module, are described. Complementary methods for positioning, TDOA and FDOA, are analyzed to determine their possible contribution to the concept. The report also describes a number of important questions that remain to be answered to determine if the concept can be realized or not

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182