Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Formulering av raketkrut och framställning av aktiverat aluminium - slutrapport.

Formulering av raketkrut och framställning av aktiverat aluminium - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Elisabeth Bemm, John de Flon, Martin Johansson, Åke Pettersson, Marita Wanhatalo, Niklas Wingborg
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-12
Rapportnummer: (FOI-R--2331--SE)
Nyckelord Raketkrut, aktiverat aluminium, ammoniumperklorat
Keywords Rocket propellant, activated aluminium, ammonium perchlorate
Sammanfattning Det är vanligt att aluminium tillsätts raketkrut för att ge en ökad specifik impuls. Vanligt aluminium har dock ett ytskikt av aluminiumoxid, vilket leder till ofullständig omsättning vid förbränning. FOI har därför utvecklat en metod där ytan på aluminiumpartiklarna modifieras för att få en effektivare förbränning. Förhoppningen är att raketkrut med aktiverat aluminium skall erhålla en högre specifik impuls än krut med vanligt aluminium. Man har tidigare sett att man erhåller en högre brinnhastighet hos raketkrut som innehåller aktiverat aluminium. Rapporten beskriver arbetet med att framställa och analysera aktiverat aluminium samt den nyutvecklade utrustningen för uppskalning av aktiverat aluminium. Det ges också en beskrivning av arbetet med att ta fram en gjutbar formulering av ammoniumperklorat, polybutadien och vanligt/aktiverat aluminium samt tillverkning av strängförbränningsstavar och isolerade krutladdningar till motor 3 av dessa formuleringar. I ett senare skede skall strängförbränningsstavar och krutmotorer brännas för att kunna studera effekten av att använda aktiverat aluminium i krut.
Abstract Aluminium is often added in rocket propellants to get an increased specific impulse. Common aluminium powder has however a surface layer of aluminium oxide, which results in incomplete combustion. FOI has therefore developed a method where the surface of the aluminium particles is modified to get a more effective combustion. The aim is to achieve a higher specific impulse when using activated aluminium than using common aluminium powder in rocket propellants. Preliminary studies have shown that by using activated aluminium the burning rate for rocket propellants is increased. A new equipment for up-scaling of the activation process as well as production and analysis of activated aluminium is described in the report. A description of the work related to formulation of a castable blend of ammonium perchlorate, poly butadiene and common/activated aluminium is also given. Rocket motors and strands for Crawford Bomb have been manufactured and will be analysed later on.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182