Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verkan av IDV-ammunition. Svensk ammunition testad mot surrogatbröstkorg.

Verkan av IDV-ammunition. Svensk ammunition testad mot surrogatbröstkorg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ewa Lidén, Håkan Örnhed, Melker Skoglund
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-07
Rapportnummer: (FOI-R--2333--SE)
Nyckelord Icke-dödande vapen, IDV, Icke-penetrerande projektiler, Surrogatbröstkorg, Trubbigt vålld
Keywords Non-lethal weapons, NLW, Non-penetrating projectiles, Blunt trauma munitions, Surrogatethorax
Sammanfattning För att kunna värdera och jämföra verkan och risk med ickepenetrerande projektiler avsedda för användning som icke-dödande vapen behövs enkla och väldefinierade provmetoder och kriterier kopplade till dessa. FOI har, i syfte att möta detta behov, konstruerat en surrogatbröstkorg uppbyggd för att ge samma respons som en mänsklig bröstkorg vid denna typ av belastning. Surrogatbröstkorgen medger uppmätning av i sammanhanget relevanta storheter såsom intryckning och intryckningshastighet av bröstkorgsväggen. Några tillförlitliga gränsvärden för dödliga skador respektive uppnådd effekt i mänskliga bröstkorgar finns ännu inte att tillgå. Den framtagna surrogatbröstkorgen ger dock en kvalitativ jämförelse mellan olika projektiler eller projektilutformningar med avseende på skaderisken. I denna rapport demonstrerar vi hur denna mätmetod kan användas för jämförande test av verkan från icke-penetrerande projektiler och vilka resultat som kan erhållas från sådana tester. För detta ändamål har de av försvaret anskaffade projektiltyperna Kravallptr 12/70 och 40 Kravallptr testats och jämförts. 40 Kravallptr gav dubbelt så stora intryckningar av bröstkorgsväggen jämfört med Kravallptr 12/70 varför sannolikheten att stoppa en aggressiv motståndare i dennes uppsåt bedöms som avsevärt större med denna ammunitionstyp. Kravallptr 12/70 uppvisar en ringa effekt och förvånansvärt stor spridning i utskjutningshastighet och därmed också i träffsannolikhet. Båda projektiltyperna bedöms utgöra ett ickedödande alternativ för den beskjutne.
Abstract For valuation and comparison of the effect and risk of non penetrating projectiles, intended as non-lethal weapons, simple and well-defined test methods and vulnerability criteria is needed. To meet this requirement FOI has designed a surrogate thorax intended to give the same response as a human thorax exposed to this kind of loading. The surrogate thorax permits measurement of, in this context, relevant quantities such as displacement and displacement velocity of the inner surface of the thorax. There is so far no reliable threshold values available regarding lethal injury or achieved effect in human thoraxes. The surrogate thorax however can give a qualitative comparison between different projectiles or projectile designs with respect to the risk of injury. In this report we intend to demonstrate how the surrogate thorax can be used for comparative tests of the effect from non penetrating projectiles and what kind of result that can be expected from such tests. For this purpose the types of non lethal projectiles acquired for the Swedish Armed Forces, Kravallptr 12/70 och 40 Kravallptr, have been tested and compared. The projectile called 40 Kravallptr resulted in twice as large displacement of the inside of the thorax compared to that caused by the projectile called Kravallptr 12/70. This may result in a considerable increase in the probability to stop an aggressive part in his or her intention. The projectile Kravallptr 12/70 showed minor effects on the surrogate thorax and a surprisingly large spread in projectile velocity and a corresponding spread in hit probability. Both projectiles are judged to be non-lethal alternatives. Keyword: Non-lethal weapons, NLW, Non-penetrating projectiles, Blunt trauma

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182