Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010.

Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Ola Lindell, Magdalena Hammervik, Johan Fransson
Ort: Linköping
Sidor: 240
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-07
Rapportnummer: (FOI-R--2336--SE)
Nyckelord helikopterförband, typinsats, verksamhetsmodellering, UML, RUP, VUM-LS
Keywords helicopter unit, organizational modelling, UML, RUP, VUM-LS
Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från en verksamhetsmodellering av en helikopterenhet då den verkar som insatsunderstöd vid två nationella och fem internationella typinsatser. En helikopterenhet består av delfunktionerna ledning, flyg, flygunderhåll och bas. Under arbetet identifierades för varje typinsats helikopterenhetens roller och uppgifter, gränsytor, personal- och större materielbehov. Syftet med verksamhetsmodelleringen var att utveckla ett underlag till den preliminära utgåvan av Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning Helikopterbataljon 2010. Modelleringen har utförts under 2006 av en projektgrupp bestående av systemutvecklare från FOI, användarrepresentanter från FM och domänexperter från FM, FOI och FMV. Arbetet har genomförts med metoder utvecklade av FOI vilka baserats på Rational Unified Process, Unified Modelling Language och användarcentrerad systemutveckling. Framtagen modell presenteras i tre kapitel. I kapitel 3 presenteras funktioner och roller för en helikopterenhet av maximal omfattning tillsammans med de uppgifter dessa förväntas kunna lösa. I kapitel 4 redovisas och beskrivs kortfattat helikopterenhetens identifierade externa aktörer. I kapitel 5 redovisas förutsättningar, uppgifter, gränsytor, ramscenario, materielbehov och personalbehov för respektive typinsats.
Abstract The current report presents the results of an organizational modelling of a helicopter unit acting as combat support in two national and five international representative scenarios. A helicopter unit consists, beside of the flying parts, of functions for command and control, technical helicopter support and ground support. For each representative scenario, roles, tasks, interactions with external actors, personnel and materials requirements were identified. The purpose of this work was to develop reference data for the preliminary "Tactical Organizational Economical Objectives of Helicopter Battalion 2010". The modelling has been accomplished by a project group consisting of system developers from FOI, user representatives from FM and domain exports from FM, FOI and FMV during the year 2006. The modelling method used is developed by FOI and based on Rational Unified Process, Unified Modelling Language and User centered systems development. The resulting model is presented in three chapters. In chapter 3, the organizational functions and roles of a helicopter unit of maximum size are described together with the tasks they are expected to be capable of solving. In chapter 4, identified external actors of the helicopter unit are briefly described. In chapter 5, prerequisites, tasks, boundaries, frame scenario, needs of main equipment and finally needs of personnel are presented for each of the seven selected representative scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182