Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demokratiska och auktoritära styrformer - en kort presentation.

Demokratiska och auktoritära styrformer - en kort presentation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-19
Rapportnummer: (FOI-R--2338--SE)
Nyckelord stater, styrmodeller, regimer, demokrati, auktoritär, makt, legitimitet, väpnade internationella insatser
Keywords states, regimes, democracy, authoritarian, power, legitimacy, military intervention
Sammanfattning Demokrati uppfattas och mäts idag ofta efter en skala där grad av demokrati, utifrån olika kriterier, ger flera olika kombinationer av styren från fullständiga demokratier till rent auktoritära stater. Detta synsätt kan ge en mer nyanserad uppfattning om olika staters styrning, samtidigt som frågor väcks när det t.ex. gäller genomförande av väpnade interventioner. Vid övergång till demokrati har den begränsade auktoritära flerpartistaten visat sig vara den svagaste av de auktoritära styrmodellerna. Denna form kan ses som en stegvis övergång till utvecklingen av ett demokratiskt flerpartisystem. På den mellanstatliga arenan kan maktförhållanden komma att förändras. Utvecklingstrenden visar dessutom på allt fler nya typer av maktstrukturer som grundas i privata aktörer, privata överenskommelser och avtal samt en blandning av statliga och privata aktörer. Detta väcker frågor kring makt och legitimitet. Forskning har visat att det ofta är svårt att skapa hållbar demokrati med hjälp av enbart militära medel och att många intressekonflikter är problematiska att hantera. Konkret är en viktig fråga hur kommande starka aktörers (nationella, internationella, globala och transnationella) intentioner och krav - särskilt när deet gäller väpnade insatser - kommer att utvecklas när det gäller framtida konflikthantering
Abstract The concept of democracy is today often perceived and measured, by different criteria´s, on a scale between full democracy and strict authoritarian rule. This offers several combinations of governance; an approach that may give a broader idea of rule in different states, but at the same time raises questions, for example concerning military interventions. Authoritarian limited multiparty regimes have proven to be the weakest form of authoritarian rule. States ruled by this form of regime are considered more likely than other systems to change into democratic multiparty regimes. Power structures and influence on the international arena may change, and there is an emerging trend of new types of power structures based on private actors, private agreements and a mix of private and state actors. This raises questions concerning power and legitimacy. Recent research has come to the condclusion that militaary interventions often fail to bring sustainable democracy to authoritarian and/or conflict stricken countries. Many conflicts of interests between actors are difficult to handle. A key question is in which direction strong actors (national, international, global and transnational) - especially regarding military interventions - willl develop in how to manage future conflics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182