Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att investera under osäkerhet - om betydelsen av forskning och utveckling.

Att investera under osäkerhet - om betydelsen av forskning och utveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Maria Hedvall
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-21
Rapportnummer: (FOI-R--2340--SE)
Nyckelord investeringskalkyl, risk, flexibilitet, FoU
Keywords capital budgeting, flexilbility, research and development
Sammanfattning Inom ramen för Försvarsmaktens satsning på Strategiska forskningskärnor har FOI fått i uppdrag att utveckla en investeringskalkyl som explicit beaktar osäkerheter. Sådana investeringskalkyler blir intressanta när stora irreveesibla investeringar görs. Då finns nämligen risk för att en omvärldsförändring inträffar som gör att den gjorda investeringen blir oanvändbar. Kärnfrågan blir då hur mycket mer en beslutsfattare kan vara villig att betala för att kunna anpassa en investering när omvärlden förändras. En organisation kan göra olika slags investeringar för att kunna anpassa sig till förändrade omvärldsvillkor. Den kan investera i forskning och utveckling (FoU), i utrustning som kan anpassas till olika situationer. Den kan också senarelägga en investering. I denna rapport ligger fokus på att beräkna om en investering i FoU (närmare bestämt kunskapsuppbyggnad) lönar sig eller inte. I detta syfte utnyttjas ett typfall, nämligen Försvarsmaktens investering i utvecklingen av Ledsyst (ett nytt ledningssystem). Det bör understrykas att detta typfall används som en inspirationskälla, inte för att bedöma om Försvarsmaktens satsning på Ledsyst lönar sig eller inte. Litteraturen om investeringar under osäkerhet - som är utgångspunkten för detta projekt - kretsar kring hur matematiska modeller ska konstrueras för att beskriva olika investeringsproblem. Rapportens bidrag är emellertid inget modellbidrag. Fokus ligger i stället på hur alternativet till en tänkt investering ska beskrivas och vilka utbetalningar som detta alternativ ger upphov till.
Abstract Organisations can make different sorts of investments to be able to adapt to changing conditions. They can invest in research and development (R & D), in flexible equipment and they can defer investments as a means to accommodate. This report focuses on investments in research and development as a means to reduce risk.More particularly, the report aims to calculate the opportunity cost of investing in R&D by using the technique of "net present value". The main contributions arae to define the option of investing in R&Das swell as the payments caused by the different options.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182