Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sammanfattning av arbetet i projektet Landminsystem - Detektion och neutralisation under åren2000-2004.

Sammanfattning av arbetet i projektet Landminsystem - Detektion och neutralisation under åren2000-2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Ek, Rune Berglind, Mona Brantlind, Erik Holmgren, Ann Kjellström, Dennis Menning, Lena Sarholm, Marita Wanhatalo, Andreas Woldegiorgis
Ort: Stockholm
Sidor: 142
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-06
Rapportnummer: (FOI-R--2345--SE)
Nyckelord minor, minhot, explosivämnen, detektion, analysmetoder, nedbrytbara energetiska material, toxicitetsstudier, neutralisation
Keywords land mines, mine threat, explosives, detection, analysis methods, degradable energeticmaterials, toxicity studies, neutralisation methods
Sammanfattning Detta dokument är en slutrapport från projektet "Landminsystem - Detektion och neutralisation" och behandlar det arbete som utförts i detta projekt mellan 2000 och 2004. Först ges en sammanfattning av arbetet, där nyttan för kund och perspektiv för framtiden ges. Därefter beskrivs minvapnets historia, minhotet i världen, detektion och metoder för kemisk spårämnesanalys av explosivämnen från minor och annan ammunition, migrationsstudier, bakteriella biosensorer, nedbrytbara energetiska material, neutralisationsmetoder samt erfarenheter från internationella samarbeten och resor. Rapporten avslutas med en noggrannare genomgång av projektets slutsatser och en vidare utblick över framtiden.
Abstract This document is the final report from the project "Land mine systems - Detection and Neutralisation" and describes the work performed therein between 2000 and 2004. At first, a brief summary of the work is given, where the benefits for the client and some perspectives for the future. Thereafter, the history of mine systems, the mine threat in the world, detection and methods for chemical trace analysis of explosives from mines and other munitions, migration studies, bacterial biosensors, degradable energetic materials, neutralisation methods and experiences from international collaborations and travels. Further conclusions and a wider outlook for the future end the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182