Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktörer och funktioner i hälso- och sjukvårdssektorn vid olika klimathändelser. Exempel från Västerbotten.

Aktörer och funktioner i hälso- och sjukvårdssektorn vid olika klimathändelser. Exempel från Västerbotten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Susanne Waldau
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--2353--SE)
Sammanfattning Rapporten redovisar en studie över de organisationer och funktioner som berörs vid väder- och klimathändelser som leder till hälsoeffekter. Ett antal händelser, och de hälsoeffekter som är kopplade till dessa, har granskats. Händelserna har valts för att de blir vanligare i och med klimatförändringen. Utifrån granskningen av händelserna har ett typiskt förlopp med tillhörande åtgärder skissats upp, och de aktörer och organisationer som då blir berörda har klarlagts. Hur de olika organisationerna har förberett sig för de aktuella klimathändelserna genom olika typer av planering, och vilka åtgärder som skulle tas när de specifika händelserna väl har inträffat, har också analyserats. Resultaten har sedan stämts av med en rad aktörer i Västerbotten. I rapporten redovisas detta resultat i en tabell (Tabell 1) som med fördel kan användas för att analysera andra typer klimathändelser, och de omständigheter som är kopplade till dessa, också i andra regioner.
Abstract This report presents an analysis of the organisations and functions that would be affected by weather and climate change-rekated events that would have an impact on health and healthcare. A number of events and their health-related impact have been investigated. The events were chosen as they are becoming increasingly common as a consequence of climate change. Based on the analysis of such events a typical chain of consequences has been outlined and the organisations and functions affected ascertained. An analysis of the preparations made by these varaious organisations in terms of what types of planning has also been performed along with what actions would be taken if specific events were to actually occur. The findings were then discussed with a number of organisations in the Västerbotten region of Sweden. The report presents these findings in a table (Table 1) that could prove of advantage when analysing other types of climate event and the consequences associated with these, elsewhere.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182