Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Se runt hörn med radar - Årsrapport 2007.

Se runt hörn med radar - Årsrapport 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Magnus Gustafsson, Anna Jänis, Ain Sume, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2357--SE)
Nyckelord Se-runt-hörn, radar, dopplerradar, diffraktion, reflektion, urban miljö
Keywords See-around-corners, radar, Doppler radar, diffraction, reflection, urban, environment
Sammanfattning Föreliggande årsrapport sammanfattar första årets verksamhet och redovisar de intressantaste resultaten inom det treåriga strategiska forskningsprojektet "Radar för detektion av mänsklig aktivitet runt hörn". Avsikten med projektet är att tekniskt värdera idén att använda radarvågors avböjning (diffraktion) runt hörn och/eller deras reflektion i motstående husväggar för att detektera rörliga objekt utanför siktlinjen. Båda metoderna ger fördelen att sensorsystemet och soldaten kan hållas gömda för fienden, och därmed minska risken för upptäckt och bekämpning. Vid en genomförd litteraturstudie påträffades i princip inga renodlade arbeten med se-runt-hörn inriktning, utan flertalet referenser handlade främst om kommunikationstillämpningar i urban miljön. FOIs arbeten inom området är således av pionjär natur. Vid Lilla Gåra genomfördes under året mätningar mot en dopplerkälla positionerad bortom siktlinjen. Vid de idealiserade mätningarna användes metalliska väggar och en dopplerkälla i cirkulär rörelse. De mycket lovande resultaten visar att dopplersignalen kan detekteras med såväl diffrakterat som reflekterat fält. En grundläggande uppmätning av reflexionsegenskaperna för olika typer av fasadmaterial som funktion av polarisation, frekvens och infallsvinkel har utförts. Det diffrakterade fältets styrka vid olika positioner i väggens skuggzon har beräknats, och resultaten visar att denna är illräcklig för detektion av rörliga objekt med ett anpassat radarsystem.
Abstract This annual report summarises the activities in the first year and presents the most interesting results of the three-year strategic research project "Radar for detection of human activity around corners". The aim of the project is a technical evaluation of the idea of using the bending of radar waves (diffraction) around corners and/or their reflection in opposite building walls to detect moving objects off the line-of-sight. Both methods present the advantage of keeping the sensor system and the soldier hidden from the enemy and hence diminish the risk of detection and elimination. In a literature search conducted, no clear-cut work was found that aimed at "see-aroundcorner" applications, but most references treated mainly communication applications in urban environment. The FOI work in the area is hence of a pioneering nature. At the Lilla Gåra test range, measurements were carried out in the year of a Doppler source positioned off the line-of-sight. In the idealised measurements metallic walls were used together with a Doppler source in circular motion. The very promising results show that the Doppler signal can be detected, both with diffracted and reflected fields. A basic measurement was made of the reflexion properties of various types of facing material as a function of polarisation, frequency, and angle of incidence. The strength of the diffracted field has been calculated at various positions in the shadow region of the wall, the results showing it being sufficient for detection of moving objects with an adapted radar system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182