Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokal stridsfältsövervakning i urban miljö - Årsrapport 2007.

Lokal stridsfältsövervakning i urban miljö - Årsrapport 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Magnus Gustafsson, Mikael Karlsson, Jan Kjellgren, Torleif Martin, Ain Sume, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2358--SE)
Nyckelord ”Se-igenom-väggen”, väggpenetration, FMCW, monopulsradar, vågledarantenner, , urban, stridsfältsövervakning
Keywords “see-through-the-wall”, wall penetration, FMCW, monopulse radar, wave-guide, antennas, urban, battlefield surveillance
Sammanfattning Föreliggande årsrapport redovisar det första årets verksamhet och de viktigaste framkomna resultaten inom det tvååriga försvarsmaktsprojektet Lokal stridsfältsövervakning i urban miljö. Projektet är inriktat mot att ta fram och värdera olika handburna dopplerbaserade radarsystemkoncept för den urbane soldaten med förmåga att se igenom väggar, men även avsedda för korträckviddig övervakning. Under det första året har en antennstudie genomförts där olika antennlösningar kommenteras. Bland flera tänkbara antennlösningar rekommenderar studien att en flerkanalig dielektrikumfylld vågledarantenn beaktas för systemarbetet. En huvuduppgift under året har varit att värdera ett handburet väggpenetrerande systemkoncept bestående av en flerkanalig FMCW monopulsradar. En slutsats är att för material med hög transmissionsdämpning men av måttlig tjocklek, t ex betong, förefaller radarfrekvensen 10 GHz rimlig. En patchantenn med en relativ bandbredd på ca 10% är ofta inte tillräcklig för att motsvara kravet på avståndsupplösning utan mer bredbandiga antenner efterfrågas. En annan slutsats är att samtidig god upplösning i avstånd och närmandehastighet, utöver begränsningen vid konventionell signalbehandling, kräver forskning och utveckling rörande signalbehandling med förlängd integrationstid. En annan beräkningsstudie har visat att dielektrikumfyllda vågledarantenner har god potential att fungera i ett 2-dimensionellt monopulssystem för väggpenetrerande-applikationer. Förutsättningen är att fyllnadsmaterialet har samma permittivitet som väggmaterialet. Den relativa bandbredden blir drygt 40 % (7-10.6 GHz).
Abstract This annual report describes the activities of the first year and the most important results produced in the two-year Armed Forces' project Local Urban Battlefield Surveillance. The project is aimed at developing and evaluating various hand-held Doppler-based radar system concepts for the urban soldier, with the capacity to see through walls, but also intended for short-range surveillance. In the first year an antenna study has been made where various antenna solutions are commented. Among several conceivable antenna solutions the study recommends that a multi-channel waveguide antenna be considered for the system work. A main task in the year has been to evaluate a hand-held wall-penetrating system concept consisting of a multi-channel FMCW monopulse radar. A conclusion is that for materials with high transmission attenuation but of moderate thickness, e.g. concrete, a radar frequency of 10 GHz seems reasonable. A patch antenna having a relative bandwidth of 10% is often not sufficient to meet the requirement for range resolution but antennas with higher bandwidths are required. Another conclusion is that simultaneous good range and velocity resolutions, beyond the limits with conventional signal processing, require research and development concerning signal processing with prolonged integration time. Another calculation study has shown that dielectric-filled waveguide antennas have good potential for functioning in a two-dimensional monopulse system for wall penetrating applications. The condition is that the filling material has the same permittivity as the wall material. The relative bandwidth becomes more than 40% (7-10.6 GHz).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182