Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BOM and DCMF.

BOM and DCMF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vahid Mojtahed, Birger Andersson, Vandana Kabilan
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-03
Rapportnummer: (FOI-R--2362--SE)
Nyckelord konceptuell modellering, kunskapshantering, ontologi, DCMF, BOM, OWL, XML, mission space model, sammansättningsbarhet, återanvändbarhet, interoperabilitet
Keywords conceptual modelling, knowledge management, DCMF, BOM, ontology, OWL, XML, mission space model, composability, reusability, interoperaability
Sammanfattning Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är FOIs förslag för konceptuell modellering inom det militära området. DCMF utvecklas i ett projekt vars mål är att skapa ett ramverk för att fånga, analysera, och representera konceptuella modeller. Modellerna är formella beskrivningar av processer, enheter, relationer och interaktioner mellan enheter, omgivningsfaktorer, och annat som är väsentligt för militära operationer. Ett krav på modellerna är att de är generella och kan användas för att beskriva de typiska egenskaperna hos en mängd operationer. DCMF inkluderar även en process för att skapa modellerna. Slutprodukten från DCMF-processen, de konceptuella modellerna, kallas Mission Space Models (MSMs). För intressenter i modellering och simulering (M&S) ger dessa en gemensam bild av vad som skall simuleras och underlättar dessutom kommunikationen mellan militära experter och utvecklare av simuleringar. Det slutgiltiga formatet för MSMer är dock ännu inte givet, men flera kandidater har undersökts. Denna rapport rör en av dessa kandidater - Base Object Model (BOM). BOM är ett koncept utvecklat av Simulation Interoperability Standards Organisation (SISO) för att skapa återanvändbara och sammansättningsbara HLA-baserade simuleringar. Utvecklingen av BOM startade 1997 och den blev en SISO-standard 2006. DCMF-processen kräver att semantiken hos MSMer ges genom att relatera dem till en ontologi. Den huvudsakliga nyttan med detta är att interoperabilitet, återanvändbarhet, och möjlighet till sammansättning av MSMer ökar. Sålunda gäller att om en BOM skall vara användbar som slutprodukt för DCMF-processen så måste BOMen ges mer semantik än den har. Ett val av strategi för detta måste göras; antingen väljer man att göra en liten förändring av den existerande strukturen, eller så väljer man en mer genomgripande förändring. Fördelen med en liten förändring är att befintliga modeller kan bibehållas, till priset av att önskad potential hos förändringen inte uppnås. Fördelen med en stor förändring ger däremot upphov till helt nya möjligheter, men riskerar att göra gamla lösningar obrukbara. I denna rapport har vi undersökt båda dessa strategier. Den första strategin innebär för BOM att dess schema-struktur utökas genom att till denna lägga en referens till en för BOMen extern informationsmängd - en ontologi. Genom att på detta sätt referera till ontologin ges i den utökade BOMen möjlighet att uttrycka en rikare konceptuell modell än ursprunget. Den andra strategin innebär att den i DCMF tidigare utvecklade ontologin berikas med innehåll från BOMen. Den konceptuella modell som idag ryms i en BOM är, liksom ontologin i DCMF, centrerad kring aktiviteter men skiljer sig åt på väsentliga punkter. Givet att inom DCMF-projektet tidigare undersökts hur aktiviteter och regler för deras genomförande kan beskrivas är det naturligt att försöka inkludera även BOMs variant av dessa i DCMF-ontologin. Genom detta arbete drar vi slutsatsen att en med semanti
Abstract The Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) is the Swedish Defence Research Agency (FOI)'s proposal on how to deal with Conceptual Modelling issues within the military domain. The DCMF is a project at FOI which tries to create a framework for capturing, analysing and representing conceptual models. Those conceptual models are formalised descriptions of real world processes, entities, environmental factors, associated relationships and interactions that constitute a particular set of military missions, operations or tasks. Such conceptual models should be generic and applicable to as many military scenarios as possible without any loss of critical information. The DCMF also includes a process for developing the conceptual models of military operations. The end products of the DCMF, the conceptual models, are called Mission Space Models (MSMs). For all stakeholders involved in Modelling and Simulation (M&S) process, these MSMs are meant to be a common description of the content to be simulated and also serves as a bridge between military experts and simulation developers. The final representation format of MSM, which should encapsulate the conceptual model, is yet not settled. There are several proposals for representation formats of the MSMs and in this report we discuss our analysis and views regarding one such formalisation -- the Base Object Model (BOM). The BOM is a concept created by Simulation Interoperability Standards Organization (SISO) to provide reuse and composability for HLA simulations. The BOM development started in 1997 and since 2006 it is a SISO standard. The DCMF demands that the MSMs produced are embedded with semantics by relating them to an ontology. The main benefit of this is that the models are improved in terms of interoperability, reusability, and composability. When considering the BOM as an end result of the DCMF process, there was a need to find a way to enrich the BOM with more semantics than it presently carries. When adding semantics to a BOM, one consideration is whether to strive for an incremental change of the existing structure, or to allow a larger change. In this report we investigate both ways. The benefit of a small change is that existing implementations remain undisturbed, while the risk is that all envisioned goals of the change are not reached. A large change, on the other hand gives developers and users access to new opportunities, while the risk being that old solutions and ways of working may be endangered. The first solution, having incremental change as its principal idea, is that the existing schema structure of the BOM is extended. A reference to an (for the BOM) external entity, an ontology, is added. By referring to the ontology add additional information could be added to the conceptual model of the BOM. The other solution put forward builds on the ontological conceptualisation that we have adopted and worked within the DCMF project. The approach is to study the BOM a

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182