Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för kommunikationssystemvärdering.

Metodik för kommunikationssystemvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Börje Asp, Christian Carling, Amund Hunstad, Björn Johansson, Peter Johansson, Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2382--SE)
Nyckelord Värdering, metodik, komplexitet, kommunikationssystem, , kommunikationsnät, scenario, vinjetter
Keywords Assessment, methodology, complexity, communication systems, , communication networks, scenario, vignettes.
Sammanfattning Denna rapport beskriver slutresultatet av det treåriga projektet "Metodik för värdering av kommunikationssystem" som startade 2005-01-01. I projektet har en värderingsmetod utvecklats som kallas för COAT (COmmunications AssessmenT). Rapporten fokuserar på bakgrunden till utvecklingen, metodutvecklingen, erfarenheter från konkret användning av metoden, användningsområden samt styrkor och svagheter hos metoden. COAT består av ett ramverk av processer, verktyg och metoder som är lämpliga att använda för en behovsorienterad strukturerad värdering av telekommunikationssystem i ett taktiskt och operativt sammanhang. Metoden har systematiskt testats i några för FM relevanta sammanhang bestående av ett kommunikationssystem i ett scenario. Sluttestet genomfördes på en del av den föreslagna sambandslösningen för NBG i en evakueringsoperation. Metodutvecklingen har fokuserat på trådlösa system, men metoden är användbar för alla typer av kommunikationslösningar. Själva metoden COAT förutsätter inga direkta förkunskaper men tillämpningen av den gör det. Hur man använder metoden är i mångt och mycket en färdighetskunskap som måste övas in, helst med hjälp av en mentor. COAT är ett ramverk utan några direkta instruktioner för hur en värdering exakt skall genomföras. Det är när detta ramverk kombineras med värderingserfarenhet, d.v.s. en utarbetad praxis, som COAT-metoden blir fullständig och kommer till sin rätt. Som ett led i resultatöverföringen inom forskning för säkerhet och försvar genomfördes under 2007 en pilotverksamhet med en Försvarsmaktsfadder. Lagom till jul 2006 utsågs Övlt Fredrik Wiebe vid LedR till fadder för projektet. Vi rekommenderar att vidare spridning av COAT inom Försvarsmakten sker genom att utvecklingsteamet genomför värderingar i direkt samverkan med intressenter från andra organisationer (inom FM).
Abstract This report summarizes the project Communication Assessment, 2005 -2007. The project has developed a method, COAT (COmmunicationsAssessmenT), aimed for assessment of complex communication systems.This report focus on the background, development, experiences, strengthsand weaknesses of COAT. COAT is a framework of processes, tools and methods useful for a usercentric,well-structured and traceable assessment of the communicationsystem used in a military operation. The method has been frequently tested during the development and the value of COAT grows with experience. The final test was conducted on a part of the communication system for the Nordic Battle Group performing an evacuation operation. This project has had a profitable cooperation with the Armed Forces through Lieutenant Colonel Fredrik Wiebe especially during the methodology test and in the process of transferring COAT to the Armed Forces. We will recommend the Armed Forces to delegate to the development team to use COAT in cooperation with military personnel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182