Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lägesbildsunderlag inför insatser i urban miljö.

Lägesbildsunderlag inför insatser i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Chevalier, Marie Andersson, Anders Gustavsson, Johan Rasmusson
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2385--SE)
Nyckelord Lägesbild, urban miljö, sensorer, laser, EO, radar, satellit, kartering
Keywords Situational picture, urban environment, sensors, laser, EO, radar, satellite, , mapping
Sammanfattning Förmågan att etablera en lägesbild är beroende av tillgängliga sensorer samt givna tidsramar före insats. Denna rapport sammanställer möjligheter att med sensorsystem med varierande förmågor och operationsförutsättningar etablera en lägesbild inför en insats i en urban miljö. Rapporten behandlar endast bakgrundsdata, som är den statiska delen av lägesbilden, och som sedan kan utökas med dynamisk data med mer begränsad aktualitet. Exempel på bakgrundsdata kan bland annat vara topografi, komplexitet, funktion, geometri och material hos byggnader. Rapporten presenterar först en översikt över kommersiellt tillgängliga sensorförmågor, för att inhämta bakgrundsinformation, exempelvis satelliter och flygburna lasersystem. Ett separat avsnitt beskriver sedan bi- och monostatisk SAR för kartläggning av yttre och inre strukturer i byggnader. Dessa avsnitt används sedan som stöd för att redovisa metoder att använda lägesbildsunderlaget på olika militära beslutsnivåer. Nivåindelningen följer planering, framryckning samt kartläggning av byggnad. En bilaga beskriver även principen Syntetisk aperturradar (SAR).  Nivå 1, planering: Datamängden är liten. Konturer hos landskap och landskapets innehåll ges, som t.ex. kustlinje, infrastruktur och bergslandskap. Informationen kan ges i tredimensionell miljö. Informationen är pålitlig under lång tid. Informationsunderlaget avses att användas på brigad- eller bataljonsnivå.  Nivå 2, framryckning: Informationsnivån kan innebära att alltifrån kvarter, till enskilda byggnader, och eventuella vägblockeringar är kända. Informationen är något mer resurskrävande (än på nivå 1) att generera och hantera. Tillförlitligheten i data minskar snabbare i tid jämfört med den högre nivån. Informationen avses att användas på kompani- eller plutonsnivå.  Nivå 3, kartläggning av byggnad: Hus, träd, broar och infrastruktur kan identifieras. Det inre av en byggnad kartläggs, först utifrån, och sedan även från insidan. Större datamängd krävs men i gengäld fås också en noggrannare beskrivning. Informationen blir ganska snabbt otillförlitlig. Informationen avses att användas på plutonseller gruppnivå.
Abstract The ability to establish a situational picture is depending on available sensors and level of premonition. This report describes the possibilities to use sensors to establish a situational picture to support operations in a urban environment. The report covers the background part of the situational picture. This background can consist of topography, geometry, material and function of buildnings and is a base that can be enhanced with dynamic data, which faster become inaccurate. First is an overview of commercially available sensor abilities to acquire background information, for instance satellites and aircraft carried lasersystems. A separate section describes bi- and monostatic SAR for mapping of inner structures of buildnings. These section is used to discuss about the use of the situational picture on different military levels and phases of the operation. These phases are planning, advancing, and mapping a building. An appendix describes the principles of Synthetic aperture radar (SAR).  Level 1, planning: Small amount of data. Overview of a region with coastline, infrastructure, and mountains. The information is reliable for a long time and can be three dimensional.  Level 2, advancing: This level covers building blocks, indivual buildings and perhaps road blocks. The reliability in data is decreasing faster compared to the higher level.  Level 3, mapping a building: Detailed information of the outer and the inner of a buildning is known. Larger amount of data is required and the data is faster becoming unreliable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182