Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

LedDoV- Gemensam demonstration av forskningsresultat.

LedDoV- Gemensam demonstration av forskningsresultat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thomas Gundmark
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2388--SE)
Nyckelord Ledning, ledningssystem, beslutsstöd, effektbaserad, samband, telekommunikation, ad hocnät, MIMO-teknik, urban miljö, sensorer, sensorsystem, undervattenssensorer
Keywords Command and Control, C2 Systems, Decision Support, Effect Based, Wireless Communication, Ad Hoc Networks, MIMO Technology, Urban Environment, Sensors, Sensor System, Underwater Sensors
Sammanfattning Projektet Ledningssystem - demonstration och värdering av teknik och metodik (LedDoV). skapades efter större genomgång av FOI forskning inom FoT-området Led-ning, för att möta kraven på effektivisering. Resultatet blev en gemensam aktivitet till vilken forskningsprojekten vid både FHS och FOI skulle bidra. Efter direktiv från För-svarsmakten tillkom också några sensorinriktade projekt från FoT-områdena Sensorer och Undervattensteknik. Nödvändig samordning uppnås genom att gemensamt demon-strera forskningsresultat utifrån ett ledningsperspektiv med en gemensam lägesbild. Demonstrationen är planerad att genomföras under hösten 2008. I denna rapport beskrivs planeringsläget per november 2007.
Abstract The project C2 Systems - Demonstration and Assessment of Technology and Methodology (LedDoV) was initiated as a result of a major audit of the FOI research within in the R&T area Command and Control, in order to comply with the demands for more efficiency. This resulted in a common activity to which related research projects at the Swedish National Defence College as well as at FOI shall contribute. After directive from the Swedish Armed Forces HQ, some sensor related projects within the R&T areas Sensors and Underwater Technologies were added. Necessary coordination will be achieved by in common demonstrating research findings from a C2 perspective showing a common situational picture. The demonstration is due to be performed in the autumn 2008. In this report the planning status as of november 2007 is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182