Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering - årsrapport 2007.

Omvärldsmodellering - årsrapport 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustav Tolt, Peter Follo, Gustav Haapalahti
Ort: Linköping
Sidor: 16
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2390--SE)
Nyckelord Syntetiska naturliga omgivningar, 3D-modeller, lidar, flygfoto, radar
Keywords Synthetic natural environment, 3-D models, lidar, aerial imagery, radar
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamheten under 2007 för FoT-projektet Basblock: omvärldsmodellering 2007-2008. Projektet behandlar metod- och teknikutveckling avseende framställning av högupplösta omvärldsmodeller från olika typer av sensordata. Särskilt fokus sätts på att demonstrera och exemplifiera kedjan från sensordata till färdig omvärldsmodell. Bland resultaten från 2007 märks främst: Förbättring av laserbaserad objektsklassificering genom kombination av flera olika klassificeringstekniker Utveckling av mosaikverktyg som möjliggör samutnyttjande av laser- och bilddata Förbättrad modellering av vegetationsområden för radarsimuleringsändamål Kompetensuppbyggnad avseende kompletterande och alternativa sensorer för omvärldsmodelleringsändamål Kompetensuppbyggnad avseende dataformat för 3d-objektsmodeller Deltagande i NATO-samarbete avseende modellering av urban terräng Kunskapsöverföring och stöd till verksamheter inom FOI och FM
Abstract This report summarizes the work during 2007 for the project Natural environment modeling 2007-2008. The project deals with development of methods and techniques for producing high-resolution environment models from different kinds of sensor data. Particular focus is on demonstrating and exemplifying the chain from sensor data to environment model. The main results from 2007 are: Improvement of laser-based object classification through combination of several classification techniques Development of a mosaic tool that enables fusion of laser data and aerial imagery Improved modeling of vegetation areas for radar simulation purposes Competence development concerning complementing and alternative sensors for environment modeling purposes Competence development concerning data formats for 3-D object models Participation in NATO collaboration concerning modeling of urban terrain Knowledge transfer and support to activities within FOI and the Swedish Armed Forces

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182