Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsinhämtning och satellitbilder i den svenska krisledningsorganisationen.

Informationsinhämtning och satellitbilder i den svenska krisledningsorganisationen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kerstin Castenfors, Lars Höstbeck, John Rydqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-14
Rapportnummer: (FOI-R--2391--SE)
Nyckelord satellitbilder, kris, tillgång, upplösning
Keywords satellite images, crisis, assets, resolution
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att göra en bedömning av om och hur information från satellitbilder kan utnyttjas i det nya svenska krishanteringssystemet. Inom ramen för den övergripande frågan berörs vad information från satellitbilder skulle kunna tillföra i upprättandet av den svenska lägesbilden samt hur denna information skall hämtas till och användas vid den nya funktionen. I rapporten görs en genomgång av befintlig kapacitet i Sverige och Europa samt hur den påverkar möjligheten att skapa relevant information baserad på satellitbilder. För krisberedskap, dvs. innan en kris uppstår, har högupplösta satellitbilder en roll när det gäller att fastställa en "normallägesbild" över ett visst område. Vid krishantering, dvs. under pågående kris, finns behov av att snabbt få aktuella bilder. För att garantera tillgång till bilder krävs en satellit som Sverige kan kontrollera. Alternativt kan behovet täckas genom välvilliga satellitoperatörer såsom skedde vid Tsunamin 2004. Kravmässigt bör satellitbilder för akut krishantering jämställas med satellitbilder för taktiska/operativa militära behov vilket innebär att snabb leverans och snabb professionell analys prioriteras före hög upplösning. Sverige har idag genom SPOT-samarbetet med Frankrike och Belgien tillgång till bilder som har en upplösning på fem meter. Samarbetet är nationellt, men har inte nyttjats av staten utan överlåtits till kommersiella försäljning. Idag ligger rättigheterna till bilderna i Lantmäteriets kommersiella bolag Metria som säljer bilder och analyser baserade på bilderna. Svenska institutioner och företag har haft goda möjlighet till metodutveckling kopplad till SPOT-bilderna och det finns idag ett betydande antal tillämpningar av dessa. Sverige fortsätter samarbetet med Frankrike och andra i Pléiades-systemet vars första satellit skall skjutas upp 2009. Upplösningen blir under en meter (pankromatiskt) varför de producerar en helt annan typ av bilder än SPOT. Möjligheten att nyttja dessa bilder utanför den militära sfären är till en början begränsad. Det civila krishanteringssystemet har stora möjligheter att nyttja dessa bilder men behöver för det såväl metodutveckling som tolkningshjälp. Avgörande för alla informationssystem är hur informationen tolkas och sammanställs för att fungera som beslutsunderlag. Kraven på informationsinhämtning med hjälp av satellitbilder är stora eftersom bilderna bara blir användbara med hjälp av professionell tolkning. För beslutsfattaren innebär detta att en organisation för tolkning måste skapas eller en befintlig sådan användas. Avsaknaden av central funktion med ansvar för teknik och infrastruktur för den civila krishanteringen och dess informations- och underrättelsebehov försvårar alla "nationella" satsningar, oavsett om det handlar om bildtolkning och analys, en nationellt nyttjad svensk satellit eller annan "sektorsövergripande" teknik. Det viktigaste som Sverige kan göra för att säkra tillgången till bilder och bildinformatio
Abstract In this report a preliminary assessment of how satellite imagery can be used as a source of information in the new Swedish crisis management system is presented. An assessment of how such information can contribute to the overall situational awareness within the crisis management system is described. In the report the present imagery capacity in Sweden as well as in Europe is also introduced. Finally there is an assessment of the impact that present and planned future systems have on the ability of the new Swedish crisis management organisation. In the every day work of the crisis management system, imagery can be used to establish patterns of normality and deviation making it useful as one out of several tools for early warning. In an ongoing crisis imagery can be used to quickly establish a situational picture and assessment of the extent of, for example, a natural disaster such as a tsunami. The use of imagery in an ongoing crisis requires quick reaction times. Images need to be received, analysed and information disseminated in a matter of hours rather than days. This puts high demands on the capacity of an imagery system. To achieve robust and reliable crisis information Sweden would need to have access to a surveillance satellite that can be controlled from Sweden. The alternative is for the crisis management system to rely on the goodwill of image providers as was the case during the 2004 Tsunami. Today Sweden cooperates with France and Belgium on the SPOT-system. It produces images in the 5 meter resolution range. Sweden has chosen not to use these images as a national asset but has given exclusive rights to the company Metria to exploit the images commercially. There has been a significant development of applications in which SPOT images are used both in private businesses and in academia. Sweden continues its cooperation with France et al in the Pléiades programme and the first satellite is to be launched in 2009. Pléiades will produce images of a resolution better than one meter. Even though the images are suitable for crisis management, there will be few applications of these images outside the military and intelligence community at the time of launch. The crisis management system will be needing assistance with both development of methods for exploiting high resolution images and interpretation of the images. Crucial for all information collection and collation organisations is who should be responsible of and how should they collate, assess and disseminate the information. Assessment of satellite imagery requires specialists to process and extract information from the images. For a new Swedish crisis management system this presents a key challenge since such function would need to be created or an existing one coupled to the office. There is today no central body responsible for support systems and technical infrastructure needs in the Swedish civilian crisis management system. This makes work towards "national" p

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182