Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamiska tilläggsskydd 2005-2007.

Dynamiska tilläggsskydd 2005-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ewa Lidén
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-17
Rapportnummer: (FOI-R--2399--SE)
Nyckelord tilläggsskydd, reaktivt pansar, ERA, NERA, RSV-skydd, KE-skydd
Keywords add-on armour, reactive armour, active armour, ERA, NERA
Sammanfattning Denna rapport utgör en sammanfattning av det arbete som genomförts inom det treåriga projektet Dynamiska tilläggsskydd. De studier som genomförts har syftat till att bygga upp kunskap om möjligheter och begränsningar för dynamiska tilläggsskydd. Verksamheten har inriktats mot skydd för lätta fordon mot enklare typer av strålbildande RSV-stridsdelar och mellankalibriga pilprojektiler då dessa bedöms utgöra allvarliga hot vid framtida internationella insatser. Det finns många skyddskoncept framtagna för stridsvagnar som effektivt slår ut den typ av enkla RSV-stridsdelar som behandlas. På lätta fordon är fordonens grundskydd dock så begränsade att befintliga skyddslösningar behöver modifieras för denna tillämpning. Det är svårare att hitta viktseffektiva skyddskoncept mot KE-projektiler eftersom denna typ av stridsdel är mer robust och svårpåverkad än en RSV-stridsdel. De grundkrav på skyddskomponenterna som gäller för att erhålla en effektiv störning av en RSV-stråle respektive en pilprojektil skiljer sig till del åt. Till exempel måste plåtarna i ett RSV-skydd ha mycket snabb reaktionstid medan de i ett KE-skydd bör ha måttlig hastighet för erhållande av lång interaktionstid. Ett önskemål är dock att en och samma skyddsmodul ska kunna utgöra skydd mot såväl enkla RSV-strålar som enklare pilprojektilhot (mellankaliber). Vi har bedömt att dynamiska tilläggsskydd, dvs skydd innehållande rörliga komponenter som monteras på fordonet som komplement till grundskyddet/fordonsstrukturen, är nödvändiga för att erhålla önskat skydd på lättare fordon. Studierna tyder på att ett intressant skyddskoncept för lättare fordon mot enkla handburna RSV-stridsdelar är en typ av kombinerat explosivt-inert reaktivt pansar som har så snabb reaktionstid att den slår ut hela strålen. Av studierna framgår också vilken typ av skyddskomponenter som effektivast stör ut projektiler. Även med de effektivaste tilläggsskydden krävs dock ett förhållandevis tjockt grundpansar för att stoppa de sönderslagna resterna av projektilen. Studierna av de, i dynamiska tilläggsskydd, ingående växelverkansmekanismerna har genomförts genom noggrant kontrollerade och välregistrerade experiment och beräkningskunnande för fortsatta studier har utvecklats. Resultaten kan utgöra en bra grund för fortsatta studier inom området. Ett kombinerat RSV- och KE-skydd skulle eventuellt kunna erhållas om en modul avsedd att ge skydd mot KE bakas in i den explosivt-inerta panelen avsedd som skydd mot RSV.
Abstract This report is a summary of the work accomplished within the Dynamic add-on armour project during the last three years. The intention has been to develop the knowledge of the possibilities and limitations of dynamic add-on armour concepts with emphasis on protection for lightweight vehicles against simpler SC-warheads and medium calibre long rod projectiles as those threats is judged to constitute a future severe threat in international operations. There are many effective armour concepts available for tanks to defeat the type of SCwarhead considered. The base armour at lightweight vehicles though is very limited why the available armour concepts have to be modified for this application. It is harder to find weight efficient armour concepts to defeat long rod projectiles as they are much more robust and difficult to disturb than SC-warheads. The requirements on the armour components to achieve an effective disturbance on a SC-jet or a long rod projectile are partly different. For example the plates in armour against shaped charges have to react very fast while the plates in armour against projectiles ought to have a moderate velocity to achieve a long interaction time. It is though desirable that one and the same armour modulus could defeat both simple SC-warheads and projectiles. Our judgment is that dynamic add-on armours, i.e. armour modulus composed of nonstationary armour components mounted on the vehicle as a complement to the base armour, are necessary to achieve the desired protection on lightweight vehicles. The studies indicate that combined explosive-inert reactive armour, having a short enough reaction time to defeat all of the SC-jet, is an interesting armour concept for lightweight vehicles against simple man-portable SC-warheads. The studies also resulted in knowledge on what type of armour components to use to achieve effective protection against projectiles. Even the most effective add-on armours require though a relatively thick base armour to defeat the residual parts of a fragmented projectile. The results constitute a base for continuing studies in this area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182