Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tidskritisk precisionsbekämpning av markmål.

Tidskritisk precisionsbekämpning av markmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengt Boberg, Fredrik Berefelt, Fredrik Eklöf, Ulrik Nilsson, Sven-Lennart Wirkander, Petter Ögren
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--2401--SE)
Nyckelord vapenstyrning, banplanering, UAV, målföljning, urban miljö, integrerad navigering, GPS, INS, ultratät intregration, UTC
Keywords guided weapons, mission planning, UAV, target tracking, urban environment, integratednavigation, GPS, INS, ultra tight integration, UTC, ultra tightly coupled, deep integration
Sammanfattning Denna rapport behandlar problemet med tidskritisk precisionsbekämpning av markmål. Försvarsmakten har deltagit i processen att bestämma projektets forskningsinriktning. De scenarion som primärt undersökts är  GPS-störning av en GPS/TN/Laserstyrdbomb av typen Enhanced Paveway II (GBU-49) då laserstyrningen inte är möjlig.  UAV-målföljning av ett rörligt markmål i svår stadsmiljö där en UAV har jämförts med fallet att en grupp av UAV:er används. Simuleringar av det integrerade navigeringssystemet för GBU-49 visar vikten av att inte bara ha en hög störmarginal (ett bra störskydd) utan också en hög navigeringssvnnoggrannhet hos det integrerade GPS/INS-systemet innan GPS blir utstört. Simuleringsresultat visar också att en grupp av tre formationsflygande UAV:er är mer än dubbelt så effektiv som en ensam UAV som tappar ett rörligt mål under 37% av flygtiden i ett urbant scenario.
Abstract This report deals with the problem of time critical precision engagement of ground targets. The Swedish forces have participated in the process of determining the research direction of this project. The studied scenarios are primarily  GPS-jamming of a GPS/INS/Laser guided bomb of the type Enhanced Paveway II (GBU-49) for the case when laser guiding is not possible.  UAV-target tracking of a moving ground target in severe urban environment where a single UAV has been compared to the case of a group of UAV:s. Simulations of the integrated navigation system of GBU-49 show the importance of having not only a sufficient high tracking threshhold (good jamming protection) but also a high navigation acuraccy before the GPS is lost. Simulation results also show that a group of three formation flying UAV:s is more than twice as effective as a single UAV that loses sight to a moving target during 37% of the flight time in an urban scenario.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182