Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

COAT - Användarguide

COAT - Användarguide Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Börje Asp, Christian Carling, Amund Hunstad, Björn Johansson, Peter Johansson, Jan Nilsson, Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2409--SE)
Nyckelord Värdering, metodik, komplexitet, kommunikationssystem, scenario, , vinjetter.
Keywords Assessment, methodology, complexity, communication systems, , communication networks, scenario, vignettes.
Sammanfattning skall användas specificeras och värderas mot sin uppgift. Det finns dock idag ingen allmänt vedertagen ansats för hur värdering av tekniska kommunikationssystem skall genomföras. Denna användarguide presenterar en metod, COAT, för värdering av kommunikationssystem framtagen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom projektet Värdering av kommunikationssystem. Fokus i guiden är COAT-metoden och exemplifiering av hur värdering med COATmetoden genomförs. Utöver detta inleds guiden med en kort allmän introduktion till området värdering av tekniska kommunikationssystem. COAT-metoden tar sin utgångspunkt i en kunddialog, via en detaljerad värderingsprocess till dess att man kan svara på den formulerade värderingsfrågan. COAT-metodens ansats bygger på att;  Starta från kundens behov,  Modellera systemet och dess omgivning  Omsätta identifierade behov till indirekta behov på alla underliggande systemnivåer  Mäta, uppskatta, bedöma avgörande egenskaper  Sammanställa mått och översätta dessa till grad av behovsuppfyllnad på varje systemnivå  Dra slutsatser med en terminologi som motsvarar kundens fråga
Abstract The project Communication Assessment has developed a method, COAT (COmmunications AssessmenT), aimed for assessment of complex communication systems. COAT is a framework of processes, tools and methods useful for a user-centric, well-structured and traceable assessment of the communication system used in a military operation. This user guide describes the method and exemplifies how to perform an assessment with COAT. In excess the guide also gives a short introduction in the assessment of technical communications system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182