Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anpassning till klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå, underlag för fortsatt arbete.

Anpassning till klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå, underlag för fortsatt arbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Anna Lindberg, Johan Lindgren
Ort: Stockholm
Sidor: 95
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-18
Rapportnummer: (FOI-R--2412--SE)
Nyckelord klimat, klimatförändring, anpassning, risk, sårbarhet, risk- och sårbarhetsanalys, kommuner, climate, climate change, adaptability, vulnerability, risk- and vulnerability analysis, municipalities
Sammanfattning Risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå är till för att öka kommunernas förmåga att hantera kriser och minska sårbarheten i samhället. Risk- och sårbarhetsanalyserna är en lämplig utgångspunkt för att diskutera hur kommunala verksamheter påverkas av ett förändrat klimat och hur effekterna av klimatförändringarna kan mildras genom olika anpassningsåtgärder. I rapporten presenterar vi fyra metoder: ROSA, MVA, IBERO och Car Dun AB. Alla yra metoderna är utvecklade för att användas som stöd i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna. Vi presenterar också fem internationella ramverk som är framtagna av organisationerna UNDP, USAID, UKCIP, C-CIARN och CSIRO för att hjälpa beslutsfattare och handläggare att anpassa sina verksamheter till ett förändrat klimat. Tillsammans bildar dessa beskrivningar ett underlag för det fortsatta arbetet inom projektet Climatools med att ta fram verktyg som kan användas av kommunerna för klimatanpassning. I rapporten diskuterar vi också begreppen risk, sårbarhet och anpassning och hur internationella analyser för anpassningen till klimatförändringar har förändrats under de senaste åren.
Abstract The aim of Risk and Vulnerability Analysis (RVA) at local authority level in Sweden is to increase the capacity of local authorities to handle crises and to reduce vulnerability in the community. RVA processes could be an appropriate starting-point for discussions on how the community is influenced by climate change and how its effects could be reduced using various adjusstment measures. In the report we present four methods: ROSA, MVA, IBERO and the Car Dun AB Method. These have all been developed to support Swedish local authority RVA processes. We also present five international frameworks that have been developed by the organisations UNDP, USAID, UKCIP, C-CIARN and CSIRO to help decision-makers and stakeholders to adapt to climate change. Together, these descriptions form a foundation for continuing he work being done within the project Climatools, in which tools are being produced to be used by local authorities in adapting to climate change. In the report, we also descuss the concepts "risk", "vulnerability" and "adaptation" and how analysis of adaptation to climate change has changed in recent years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182