Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Mano River Basin Area - formal and informal security providers in Liberia, Guinea and Sierra Leone.

The Mano River Basin Area - formal and informal security providers in Liberia, Guinea and Sierra Leone. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Utas, Magnus Jörgel, Markus Derblom
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2418--SE)
Nyckelord Liberia, Sierra Leone, Guinea, Mano River Unionen, ECOWAS, Afrikanska Unionen, säkerhe tsaktörer, säkerhetsstrukturer, informella aktörer, nätverk, Big Men
Keywords Liberia, Sierra Leone, Guinea, Mano River Union, ECOWAS, African Union, security acto rs, security structures, informal actors, networks, Big Men
Sammanfattning Mano River-staterna - Liberia, Sierra Leone och Guinea - har under de senaste 20 åren varit ett oroligt hörn av Västafrika, med inbördeskrig och kraftig politisk instabilitet. Även om det idag formellt råder fred i området, så ter sig livet för stora delar av befolkningen som en våldsam kamp för överlevnad i extrem fattigdom. Liberia och Sierra Leone befinner sig i återhämtning, men trots resursbidrag i form av återuppbyggnads- och reformstöd från organisationer och länder i västvärlden har förvånansvärt lite skett vad gäller reell utveckling och möjligheter för en stor del av befolkningen. Detta kan få allvarliga konsekvenser för regional säkerhet och stabilitet. I Guinea finns tecken som tyder på att befolkningen börjar tappa tålamodet med sin sjuke och ålderstigne totalitäre ledare. Mängden strategidokument, utvecklingsplaner, planer för fattigdomsbekämpning, multidimensionella Security Sector Reforms (SSR) och andra av bidragsgivare iscensatta och samordnade utvecklingsstrategier visar det stora intresse som västvärldens givarländer har i Mano River-staterna. Trots detta har reella utvecklingsresultat uteblivit och ansträngningarna har därmed inte bidragit till den stabilitet och säkerhet som eftersträvats. Denna studie beskriver formella, säkerhetsrelaterade strukturer i Mano River-staterna samt regionala och subregionala strukturer såsom MRU, ECOWAS och AU. Detta kompletteras med en beskrivning av de informella strukturer som finns i och runt de formella strukturerna. Genom denna jämförelse framträder bilden av att det är de informella strukturerna som till stor del bestämmer det formella och driver eventuell samhällsutveckling framåt. Studien visar att utan en djupare förståelse av s k Big Men (patroner) och informella nätverk är det svårt för externa aktörer att åstadkomma social och politisk förändring i området. Endast genom att förstå och använda de informella aktörer som har tillgång till, eller kontrollerar, de sociala, ekonomiska och politiska sfärerna, kan säkerhetssituationen i regionen förbättras.
Abstract For the past 20 years the Mano River Basin (MRB) has been an area of violent upheavals and political instability. Although the area today enjoys peace in formal terms, life for many citizens of Liberia, Sierra Leone and Guinea is one of immense struggle in poverty for a decent livelihood. Both Sierra Leone and Liberia are currently recovering from a decade of devastating civil strife that tore countries apart and caused massive death as well as destruction of private property and state struc-tures. Despite ample emergency and development funds from Western donors being dispensed into the region, surprisingly little real development can be observed. This can have a real effect on long-term security and stability. Guinea awaits the death of its President, and with him a totalitarian ruling system. The abundance of different strategy papers, development blueprints, comprehensive approaches, multidimensional Security Sector Reform (SSR) attempts and other donor-orchestrated development efforts indicate a great deal of international interest in dealing with the post-conflict situation in the MRB region. Unfortunately, direct outcomes remain uncertain and results from donor investment have not led to the social stability and security that have been wished for. This study describes the functions of the formal structures of the MRB states, the MRU, ECOWAS and the AU. It also looks into the informal networks that enmesh this formality. The study shows that it is the informal that pursues and carries the formal forward. It argues that without a thorough understanding of the concept of Big Men and informal net-works external actors will never be able to make any real contribution to how political and social matters unfold in the MRB area. If we do not support this knowledge with comprehensive capacity-enhancing assets, and if we do not continue doing this for a substantial length of time, there will be no real change in the security situation in the region.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182