Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiska prov för officerare - utveckling av FM fysisk standard.

Fysiska prov för officerare - utveckling av FM fysisk standard. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulf Bergh, Ulf Danielsson, Örjan Ekblom, Monica Olsson, Johan Salén
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-19
Rapportnummer: (FOI-R--2421--SE)
Nyckelord kondition, styrka, prov
Keywords endurance, muscle strength, tests
Sammanfattning FM Fysisk Standard ska ha ett grundkrav, som gäller alla officerare och tilläggskrav, som gäller befattningar där det ingår fysiskt arbete utöver det som krävs i yrken såsom vanligt kontorsarbete. Grundkrav liksom tilläggskrav ska fokusera främst på kondition och styrka. Som prov på kondition (maximalt syreupptag) valdes 2 km löpning med stridsutrusning (22 kg) eftersom provet ska avspegla förmågan till förflyttning med utrustning. Som prov på muskelstyrka valdes att väga samman 5 olika delprov ("push ups", "sit ups", vertikalhopp, hänga i krokiga armar, rygghäng). Skälen därtill var följande: (i) i fält behövs styrka i såväl armar som bål och ben. (ii) styrkan i dessa är vanligen svagt korrelerade till varandra, (iii) sammanvägd styrka korrelerar ganska bra med förmågan att utföra kombinationer av arbeten som är vanlig i fält. Trettiosex pliktiga genomförde löpning 2000 m i maximalt tempo dels i vanliga idrottskläder (Cooper test) dels i stridsutrustning (Fälttest). Tidsåtgången och skilde sig avsevärt mellan Coopertest och Fälttest, i genomsnitt 7 min 57 s mot 10 min 55 s. Däremot var puls liksom skattad ansträngning vid målgång i stort lika (193 och 196 slag/min respektive 17 och 18 enligt den s.k. Borgskalan). Korrelationskoefficienten mellan tidsåtgången i de båda testerna var hög (r=0,88). Tidsskillnaden mellan Fälttest och Coopertest ökade med minskad kroppsmassa. Som ankare för vilka krav som skall ställas på officeren valdes de pliktigas resultat; detta utifrån tanken att officeren ska kunna följa sin trupp vid förflyttningar till fots. De pliktigas förmåga att springa med stridsutrustning skattades genom att 511 pliktiga från 3 förband genomförde nämnda Fälttest. Mediantiden blev 11 min och 27 s. Det fanns en tydlig skillnad mellan olika kategorier av pliktiga: Fpliktiga 10 min 7,s, G-pliktiga 11 min 17 s, K-pliktiga 11 min 21 s, M-pliktiga 11 min 32 s och J-pliktiga 12 min 19 s. Styrketestet prövades på pliktiga under GU (n=55) och IA 06 (n=78), dels för att få erfarenhet av hur valda övningar fungerar, dels för att få ett referensmaterial. Korrelationen mellan resultaten från de olika delproven var genomgående låg, liksom delprovsresultatens korrelation till längd och vikt. Dessutom undersöktes tillförlitligheten genom att 20 personer genomförde alla delprov 2 ggr med minst en veckas mellanrum. Tillförlitlighet, uttryckt som ICC (Intra-Class Correlation) var lägst hos ryggprovet (ICC=0,72) och högst hos upphoppet (ICC=0,93); för alla proven sammanvägda var ICC = 0,86.
Abstract The Armed Forces Physical Standard (FM FysS) includes Basic Requirements that apply to all personnel, and Additional Requirements, which apply to those military positions that include physical exercise more strenuous than normal office work. Basic Requirements, as well as Additional Requirements are supposed to focus on endurance and muscle strength. Running 2 km carrying 22 kg was chosen for testing endurance. To evaluate muscle strength, the results from 5 different tests were aggregated (push ups, sit ups, vertical jump, hanging in a bar with flexed arms, and the Sorensen test for spinal muscles). The reasons for that were (i) in the field the soldier is using arms, legs and trunk quite extensively, (ii) the strength in one muscle group is usually not very well correlated to strength in other muscle groups, (iii) the results from several tests on muscle strength taken together correlate rather well with the ability to perform physical activities in the field. Thirty six male conscripts performed two 2 km running test separated by at least one day with low level physical activity; one dressed in ordinary running gear, the other dressed in battle order (22 kg "skin out"). The time to finish differed on average 2 min and 58 s (7 min 57 s and 10 min 55 s respectively), while heart rate and perceived exertion were very similar. Running time for the two tests correlated quite well (r=0.88). The time difference between the tests was inversely related to body mass. To set the requirements for officers the principle that he/she should be able to keep up with the pace of their unit was adopted. Therefore conscripts (n=511) from 3 different regiments performed the 2 km running test dressed in battle order. The time (median) was 11min 27s. There was a marked performance difference between the different categories; the rangers were fastest (10 min 7 s). The Multi test was tried on conscripts (n=55) as well as on personnel recruited for international military service (n=78). The results form the different subtests were very weakly related to one another and to body size (stature and mass). The test-retest reliability was studied in 20 subjects. ICC was highest for the vertical jump (0.93) and lowest for Sorensen test (0.72); for all tests weighed together ICC equalled 0.86.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182