Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interorganisatorisk samverkan som nationell resurs i krishanteringen.

Interorganisatorisk samverkan som nationell resurs i krishanteringen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-23
Rapportnummer: (FOI-R--2425--SE)
Keywords interorganisatoriskt, samverkan, krishantering, kultur, identitet, tillit, militär, civil, mandat, ansvar, reglering, rationalistiskt perspektiv, socialpsykologi, interorganizational, co-operation, coordination, crisis management culture, identity, trust, military, civil, commission, mandate, regulations, rationalist perspective, social psychology
Sammanfattning Studien analyserar samverkan i krishantering på central nivå mellan myndigheter som har olika mandat, kultur och profession. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och omfattat en teoretisk och en empirisk del. Interorganisatorisk samverkan har studerats utifrån både ett rationalistiskt organisationsperspektiv, med fokus på de organisatoriska ramar och förutsättningar och ett socialpsykologiskt perspektiv, med fokus på kultur, identitet samt tillit och förtroende. En intervjustudie genomfördes med sammanlagt 17 personer, med erfarenhet från samverkan i krishanteringen, från följande sju myndigheter: Försvarsmakten, Jordbruksverket, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket samt Socialstyrelsen. Resultaten från studien tyder på att myndigheternas attityd till samverkan i krishanteringen håller på att förändras mot en mer kollektiv syn. Behov av gemensamma strukturer och mål samt sektorsöverskridande funktioner har uttryckts i intervjuerna och flera talar om en "samhällets krishantering".
Abstract The aim of this study is to analyse interorganizational co-operation in crisis management between Swedish governmental authorities with different commissions, cultures and professions. The study is qualitative and uses a theoretical framework built on both rationalist organizational perspective and a social psychological perspective, focusing on culure, identity and trust. The study is based on semi-structured interviews with 17 representatives with experience of co-operation in crisis managemant, from the following authorities: The Swedish Armed Forces, the Swedish Board of Agriculture, the Swedish Emergency Management Agency, the Swedish Coast Guard, the Swedish Police Service. The Swedish National Police Board, the Swedish Rescue Services Agency and the National Board of Health and Welfare. Results from the study indicate that attitude towards co-operation in crisis management is in flux, changing towards a more collective approach. The interviewees stressed the importance of cross-sectional functions and common structures and goals at a central level of authority.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182