Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekter av farmaka på den av rörelsesjuka betingade ökningen av risken för nedkylning:Slutrapport.

Effekter av farmaka på den av rörelsesjuka betingade ökningen av risken för nedkylning:Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gerard Nobel, Ola Eiken, Roger Kölegård, Igor Mekjavic, Arne Tribukait
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-31
Rapportnummer: (FOI-R--2426--SE)
Nyckelord fartygsolycka, hypotermi, sjösjuka, rörelsesjukemediciner
Keywords anti-motion sickness medication, hypothermia, maritime accident, sea sickness
Sammanfattning Rörelsesjuka (RS) ökar risken för nedkylning (hypotermi) vid exposition för kyla. Föreliggande arbete syftade till att undersöka om denna RS-betingade hypotermitendens kan motverkas av två preparat som ofta används mot RS, nämligen histaminreceptorblockeraren dimenhydrinat (Amos®) och muskarinreceptorblockeraren scopolamin (Scopoderm®). Nio försökspersoner fick vid sju tillfällen tillbringa upp till 90 minuter i ett bad med 15-gradigt vatten. Före immersionen erhöll försökspersonerna, enligt dubbel-blindprincipen, olika kombinationer av medikamenter och placebo. Vid fyra tillfällen föregicks immersionen av rörelsesjukeprovokation. Resultaten bekräftar att RS accelererar nedkylningen av kroppens kärna (? rektaltemperatur). Denna RS-betingade tendens till hypotermi motverkades av Amosyt® men ej av Scopoderm®. Detta talar för att den RS-betingade hypotermitendensen förmedlas via histaminerga snarare än kolinerga neuron. Preparaten var lika effektiva mot illamående. vilket antyder att hypotermitendensen vid RS inte betingas av själva illamåendet. Följaktligen utgör en effekt mot illamående inte någon garanti för att ett preparat även motverkar andra rubbningar av autonoma kroppsfunktioner som uppkommer i samband med, exempelvis, sjögång.
Abstract During exposure to cold, the body core temperature decreases more rapidly in individuals suffering from motion sickness (MS). In the present study we investigated the possibility to counteract this MS-induced predisposition to hypothermia by means of two drugs frequently used for the treatment of MS, i.e. the histamine-receptor blocker dimenydrinate (Amosyt®) and the muscarine-receptor blocker scopolamine (Scopoderm®). On seven occasions, 9 subjects were immersed in 15-degree water for a maximum of 90 minutes. Different combinations of drugs and placebo were given and, in four of the conditions, the immersion was preceded by motion sickness provocation. Motion sickness was found to increase the rate of core cooling (? rectal temperature). This MS-induced predisposition to hypothermia was prevented by Amosyt® but not by Scopoderm®, suggesting that the MS-induced predisposition to hypothermia is mediated by histaminergic rather than cholinergic neurons. As regards nausea, dimenhydrinate and scopolamine were equally effective, indicating that the MS-induced predisposition to hypothermia is not caused by the nausea per se. Consequently, the efficacy of a drug against nausea does not guarantee that it will also prevent the other autonomic dysfunctions induced by, for instance, the rocking of a life raft in rough weather.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182