Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vätskebalans vid långvariga flyguppdrag i flygplan 39.

Vätskebalans vid långvariga flyguppdrag i flygplan 39. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roger Kölegård, Mikael Grönkvist, Gerard Nobel, Eddie Bergsten, Ola Eiken
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-31
Rapportnummer: (FOI-R--2428--SE)
Nyckelord blodvolym, blodvolymsfördelning, diures, G-dräkt, G-tolerans, ortostatisk tolerans
Keywords anti-G suit, blood volume, blood-volume distribution, diuresis, G-tolerance, orthostatic tolerance
Sammanfattning Den G-dräkt som används i Gripen är tätt åtsmitande och matas med ett förfyllnadstryck om 1.3 kpa redan vid 1G. Vår hypotes var att en sådan kompression av nedre kroppshalvan framkallar en omfördelning av blod till brösthålan ledande till en ökad urinutsöndring, vilket i kombination med svettning och otillräckligt vätskeintag kan resultera i dehydrering. Syftet var att undersöka plasmavolyms- och cirkulationsomställningar vid ett långvarigt flygpass (LF). Metoder: I två separata försöksserier genomförde försökspersoner (fp) ett 8-timmars simulerat LF i centrifug vid 1G. I serie I tilläts ej fp inta dryck eller mat och i serie II fick fp dricka fritt. Före och efter LF mättes kroppsvikt, plasmavolym, ortostatisk tolerans och G-tolerans. Resultat: LF minskade plasmavolymen (p<0.05) med 7.7 ± 5.9 % i serie I och med 5.1 ± 5.9 % i serie II. Att döma av subjektiva symptom och kardiovaskulära svar under den ortostatiska provokationen reducerade LF ortostatisk tolerans på samma vis i serie I som i serie II. LF minskade Gtoleransen (p<0.05) med 0.2 ± 0.3 G i serie I och med 0.2 ± 0.2 G i serie II. Slutsatser: Den LF-inducerade reduktionen i plasmavolym var tillräckligt stor för att påtagligt försämra ortostatisk tolerans medans påverkan på G-toleransen i medeltal var marginell; variationen vad gäller G-toleranspåverkan var dock stor och enskilda individer uppvisade tydlig nedgång i G-tolerans efter LF. Fritt intag av vätska under LF förhindrade inte den LF-betingade reduktionen i plasmavolym utan medförde endast ökad urinutsöndring. Detta talar för att plasmavolymsreduktionen framför allt orsakades av en ökad urinutsöndring till följd av Gdräktsbetingad omfördelning av blod från nedre till övre kroppshalvan.
Abstract Background. The anti-G suit used in the Gripen fighter is tightly fitted and pre-inflated to 1.3 kPa at 1 Gz. We hypothesized that such pressurization of the lower body causes redistribution of blood from the lower limbs to the thorax with an increased urine production, which in combination with sweating and inadequate intake of liquid might result in dehydration. The aim was to study the effects of wearing an anti-G suit during 8 hrs, with and without fluid intake, on plasma volume and cardiovascular control. Methods. Two experimental series were conducted. In series I, 12 subjects performed an 8-hr simulated mission (8- hrM) at 1 Gz. They were not allowed to eat or drink during the test. Plasma volume, relaxed G-tolerance and orthostatic tolerance (as determined from heart rate and arterial pressure responses) were determined before and after 8-hrM. In series II, 9 subjects performed a similar 8-hrM but were allowed to eat and drink ad libitum. Results. The 8-hrM reduced plasma volume by 7.7 ± 5.9% and 5.1 ± 5.9% in series I and II, respectively. 8-hrM reduced G-tolerance by about 0.2 G in both series. Likewise, 8-hrM reduced orthostatic tolerance in a similar manner in series I and II. Conclusions. That the 8-hrM-induced effects on plasma volume, G- and orthostatic tolerances were not counteracted by fluid intake supports the notion that these effects were due to an anti-G suit induced shift in blood volume to the thorax resulting in increased urine production

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182